Nanda Bakker: vuurdoop als voorzitter Ledenraad

Op 25 juni jl. was het zover: de eerste ledenraadsvergadering! Hoe verliep dit voor mij als kersverse voorzitter?

Ik stelde mezelf voor en gaf aan dat deze vergadering ook mijn eerste keer als voorzitter betekende: voor mij was dus alles nieuw in deze rol! Het aan de tijd houden verliep goed alleen het discussiepunt Jaarrekening 2017 nam wat meer tijd dan begroot. Daar kwamen voorstellen uit voor de volgende keer: elk kwartaal de begroting meesturen en als actiepunt een cursus voor alle leden: ‘Lezen van een financieel jaarverslag’.

Het onderwerp herstructurering bleef wel keurig binnen de tijd. Benoemd werd dat het NIP moet oppassen dat de specialisatie de generalisatie niet overstijgt. Dus dat als mensen meer generalistisch zijn en werken of adviseren op meer sectie-gebieden dan zouden ze van iedere sectie lid moeten worden waardoor het kostenplaatje veel te hoog wordt. Het AB wil zich hierover goed beraden dus hebben ze deze beslissing van lidmaatschap-gelden een jaar doorgeschoven. De leden vinden het erg belangrijk daarbij betrokken te blijven. Tevens is een centraal ondersteunend bureau nodig dus dat mag niet worden afgeroomd doordat te veel geld naar secties gaat.

De nieuwe sectie Sociale en economische psychologie werd goedgekeurd met voltallig leden akkoord. Net als de andere onderwerpen.

Het meerjarenplan was een gezamenlijk effort waarbij een grove lijst is gemaakt met belangrijke punten. Het AB maakt een lijst met de belangrijkste criteria zodat aan de hand daarvan kan worden ingevuld. Dit stuk zal worden rondgestuurd zodat leden vóór 6 juli hun belangrijke punten kunnen meegeven en aan kunnen vullen.

Ik kan dus zeggen  dat de eerste ledenraadsvergadering in de nieuwe samenstelling goed is verlopen! Iedereen kon duidelijk en open discussiëren. Daaruit kun je  concluderen dat iedereen op zijn gemak was en dat ik mijn rol als voorzitter goed had vervuld. Dit werd mij later ook gezegd door een aantal leden bij de borrel. Fijn om te horen!

Hoe nu verder?

Essentieel is dat het NIP vanaf nu vooraan staat bij onderhandelingen of beleidsopstelling  op micro- en macro-niveau over onderwerpen waar wij juist expertise in hebben. In het verleden hebben we veel laten liggen (POH GGZ o.a.) zoals participatie, duurzaamheid, zodat zij een gesprekspartner worden bij overheid,bedrijven en ook niet te vergeten  ten behoeve van alle burgers (kwetsbaar of niet, want wij zijn tenslotte zelf ook burgers).

De benoeming van de nieuwe bestuursleden werd keurig gepresenteerd door de selectie- commissie en zij zijn benoemd in de vergadering.

De insteek van verschillende leden viel goed te combineren, er was af en toe wel een pittige discussie maar dat is ook de bedoeling, maar iedereen is er zich bewust van dat er een gemeenschappelijk doel behaald dient te worden.

Tot slot nog een aantal in de vergadering genoemde speerpunten die ik essentieel vind:

  1. Toegankelijkheid voor de leden moet worden vergroot en waar mogelijk gefaciliteerd. Hoe vinden ze ons ook bij andere instellingen (linkedIn is goede start!)
  2. Het lid worden van de secties faciliteren en onderling vergemakkelijken zodat je niet van iedere sectie lid hoeft te worden
  3. In het kader van inclusie is het goed dat erkend wordt dat er diverse werkvormen zijn ontstaan waaronder flex, vrijwilliger, zelfstandigen en hoe zorgen wij ervoor dat ook deze aan de criteria kunnen voldoen als sectielid NIP en het kunnen bekostigen
  4. Bekendheid vergroten bij werkgevers en recruiters beter adviseren over de kwaliteit en over de waarde van het NIP i.p.v. BIG.
  5. Preventief dus om de tafel met gemeentes, ministers om onze waardevolle input te geven ook bij beleidszaken waar wij verstand van hebben. Een voorbeeld is actief zijn in een adviesraad WMO of andere initiatieven. Het is belangrijk om te laten horen en zien wat wij waard zijn in deze samenleving. Duurzaamheid werkt namelijk juist kosten besparen maar dat wordt vaak niet gezien.
  6. Het congres was een flinke kostenpost maar toch geloof ik dat het goed is om ons te laten horen en zien. Misschien met een andere insteek en kleiner van opzet.
  7. Hoe is en blijft het NIP aantrekkelijk voor psychologen in grotere organisaties of organisaties die zich niet direct bevinden binnen het werkveld van de psychologie of voor psychologen die onder verantwoordelijkheid van anderen werken?
  8. Wat is de meerwaarde en hoe verdient het lidmaatschap zich voor deze psychologen terug?
  9. Profilering: we mogen als beroepsgroep trotser en meer onderscheidend worden.

Als extra punt werd genoemd dat sommige leden behoefte hebben aan meer tijd en graag wilden voorbespreken. Het voorstel is een facultatief uurtje: wie om 17.00 uur al aanwezig kan zijn is van harte welkom.

De toekomst van het NIP zie ik heel positief. Er is veel gedaan en veel geleerd en wij hebben m.i een ledenraad die veel kennis in huis heeft en slagvaardig is en kritisch kan meedenken over de meerjarenplannen.

Nanda Bakker