Colleges en Centrale commissies

De Ledenraad en het algemeen bestuur benoemen ieder (tijdelijke) colleges en centrale commissies die zich op centraal niveau bezighouden met verenigingszaken of onderwerpen die de beroepsuitoefening van de leden raken. De commissieleden worden benoemd op grond van hun deskundigheid en kennis van de werkvelden van de psychologie.