Veelgestelde vragen: Zorginkoop

Waar vind ik het zorginkoopbeleid van verzekeraars

Zorgverzekeraars publiceren hun inkoop op hun websites voor zorgaanbieders en houden daarnaast ook voorlichtingsbijeenkomsten. Houd daarom de sites van de verzekeraars met wie u een contract heeft of wilt hebben goed in de gaten of neem contact op met de zorginkoper. Het NIP maakt voor u jaarlijks een overzicht van de inkoopvoorwaarden per verzekeraar. Deze vindt u onder het kopje ‘Contractering’ in het themadossier Zorgstelsel. Ook vindt u daar een overzicht van de inkoopbeleidstukken per verzekeraar.

Hoe verhoudt een omzetplafond zich tot vrije keuze behandelaar?

De verzekeraar moet aan zijn zorgplicht voldoen en vooralsnog een vrije keuze van behandelaars bieden. Als zij hier aan voldoen kunnen zij een omzetplafond hanteren om de zorgbudgetten te beheersen. Zij gaan er ook van uit dat zorgaanbieders zelf een goede doorstroom van cliënten in de gaten houden, tijdig afsluiten en wachtlijsten voorkomen. Om uw omzetplafond in de gaten te houden kunt u de NIP-Omzetplafondcheck doen.  

Is e-health komend jaar verplicht?

In het bestuurlijk akkoord is afgesproken om serieus te starten met e-health als substitutie voor een (deel van) de face-to-face contacten. Voorlopig gaan verzekeraars daar soepel mee om en rekenen zij bijvoorbeeld e-mail contact en vragenlijsten per internet hier ook onder. De komende jaren wordt e-health wel belangrijker en worden hiervoor ook meer pakketten voor ontwikkeld.  

Welke behandelaars mogen er hoofdbehandelaar zijn?

Volgens de NZa-beleidsregels mogen de volgende behandelaars hoofdbehandelaar zijn: Psychiater, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Psychotherapeut, Specialist ouderengeneeskunde, Verslavingsarts in profielregister KNMG, Klinisch geriater, Verpleegkundig specialist GGZ, GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Orthopedagoog generalist NVO. Zorgverzekeraars mogen echter de lijst met hoofdbehandelaars beperken in haar afspraken met zorgaanbieders. Het NIP merkt dat zorgverzekeraars inderdaad verschillend omgaan met het hoofdbehandelaarschap. Dit betekent in veel gevallen dat de GZ-psycholoog alleen kan optreden als hoofdbehandelaar in de GBGGZ (niet in de SGGZ). Daarnaast mogen ook niet automatisch de K&J NIP en OG NVO optreden als hoofdbehandelaar. Het NIP en de NVO hebben zich ingezet om te zorgen dat deze laatste twee behandelaars in ieder geval het behandeltraject van kinderen op de grens van 18 jaar mogen afmaken binnen de Zvw. Een aantal zorgverzekeraars heeft hier het beleid voor 2015 op aangepast. Op dit moment buigt de commissie Meurs zich over de vraag welke beroepsgroepen/professionele disciplines het Hoofdbehandelaarschap definitief moeten gaan vervullen. De uitspraak wordt media 2015 verwacht.  

Wat doe ik als geen contract krijg bij een verzekeraar?

Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Die zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Daarbij mogen verzekeraars keuzes maken met wie zij een contract sluiten. Wanneer een zorgverzekeraar voldoende zorg in een regio heeft ingekocht om aan de zorgplicht te voldoen, gaan zij vaak geen extra contracten meer aan. Krijgt u geen contract, licht dan in ieder geval uw cliënten goed in dat u geen contract met deze verzekeraar heeft en dat zij hun facturen zelf moeten indienen bij hun verzekeraar en niet alle kosten vergoed krijgen. Tips om alsnog in aanmerking te komen voor een contract bij een zorgverzekeraar:
  • Neem contact op met de desbetreffende verzekeraar(s) om te kijken of u alsnog een bijdrage kunt leveren aan het zorgaanbod in uw regio. Kijk voor de contactgegevens van iedere zorgverzekeraar in het Overzicht inkoopbeleid verzekeraars 2016.
  • Innovatief zorgaanbod: zorgverzekeraars staan vaak open voor innovatief aanbod. Stelt u zichzelf dus de vraag of u zorg kunt bieden wat andere aanbieders in de regio niet aanbieden. Het is daarbij essentieel dat een innovatief aanbod toegevoegde waarde heeft voor zoveel mogelijk verzekerden.
  • Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen: zorgverzekeraars presenteren in hun inkoopbeleid ook hun visie voor de toekomst. Bekijk van de preferente verzekeraar in uw regio eens wat de beleidsspeerpunten zijn voor de aankomende jaren en kijk waar u op in kunt spelen met uw zorgaanbod.
  • Neem deel aan het visitatietraject van het NIP. Een aantal zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, zal zich in de inkoop baseren op 1) kwaliteitsvisitatie bij de beroepsvereniging en/of deelname aan Stichting Kwaliteit in basis ggz (voorheen Stichting Mirro). U bent mogelijk een interessantere contracteringspartner wanneer u hier al aan voldoet.
  • Zoek contact met collega-aanbieders in de regio. Mogelijkerwijs heeft een collegapsycholoog een (deel van het) omzetplafond ‘over’ en kan dit onderling uitgewisseld worden. U kunt dit dan samen bij de desbetreffende zorgverzekeraar melden. Het kan ook zo zijn dat een collega in de regio stopt met zijn/haar praktijk. Ook in dat geval kan het resterende omzetbudget in overleg met de zorgverzekeraar overgeheveld worden.
  • Zoek contact met ggz-instellingen in de regio. Mogelijk kan er, wanneer sprake is van zorgvraag die niet in de instelling behandeld kan worden, onderlinge dienstverlening plaatsvinden.
  • Probeer ten slotte wel met andere verzekeraars een contract af te sluiten.