Veelgestelde vragen: POH-GGZ

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de POH-GGZ?

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de verwijzing en behandeling van klachten die niet tot de GGZ zorg behoren. De huisarts blijft altijd verantwoordelijk hiervoor, ook als de POH-GGZ een dienstverband met een andere partij heeft. De huisarts stelt vast of de klacht binnen de eigen praktijk of elders verholpen kan worden of dat er een vermoeden van DSM-IV stoornis is. De feitelijke diagnostiek wordt verricht door de behandelaar in de GGZ en niet door de POH-GGZ of de huisarts zelf. Het is niet de bedoeling dat de POH-GGZ cliënten naar zichzelf of de instelling waaraan zij is verbonden doorverwijst. Sommige verzekeraars sluiten POH-GGZ behandelaars expliciet uit voor de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ om verwijzing naar zichzelf te voorkomen. De huisarts is niet verplicht om een POH-GGZ aan te trekken, maar is wel verantwoordelijk voor goede doorverwijzing en behandeling. Zorgaanbieders doen er goed aan hun casuïstiek en behandelmogelijkheden onder de aandacht te brengen bij de huisarts zodat deze weet naar wie welke cliënten kunnen worden doorverwezen. Ook voor de POH-GGZ geldt dat de juiste zorg op de juiste plaats moet plaatsvinden. Het verwijsgedrag van huisartsen wordt daarom gemonitord met een screeningsinstrument. Geen onterechte verwijzing naar de GGZ van patiënten die in de POH-GGZ thuishoren. Maar ook geen behandeling bij de POH-GGZ die in de basis GGZ thuishoren.  

Kan een psycholoog zelf de POH-functie vervullen?

Dat kan en dat gebeurt in toenemende mate. Aandachtspunt is dat de zorg anders van aard is en de behandeling veel korter van duur dan in de basis GGZ. Ook valt de zorg altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts.  

Hoe wordt de POH-GGZ betaald en kan de POH-GGZ ook via de verzekeraar direct declareren?

De POH-GGZ wordt bekostigd via een opslagtarief op de huisartsenpraktijk vergoeding en daarnaast een consulttarief. Deze vergoeding is gebaseerd op 0,25 FTE per normpraktijk. De huisarts betaalt de POH-GGZ via een dienstverband of een overeenkomst zoals een detachering of ZZP-overeenkomst. Vanaf 2014 is ook rechtstreekse contractering mogelijk tussen verzekeraar en POH-GGZ mits een huisarts deze overeenkomst mede ondertekent. Inhoudelijk blijft de huisarts hierbij nog steeds verantwoordelijk. Alleen wordt de zorgaanbieder rechtstreeks door de verzekeraar vergoed.  

Heeft het NIP richtlijnen voor tarieven die een psycholoog zou kunnen hanteren voor consultatie voor een huisarts?

Nee, het NIP kan geen indicatie of advies geven voor tarieven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat het geven van adviesuurtarieven in strijd is met de Medededingingswet; omdat zij de vrije marktwerking belemmeren. U dient zelf te bepalen welk tarief de kosten van uw praktijk dekken en concurrerend genoeg zijn.