Veelgestelde vragen: Generalistische basis ggz (gb ggz)

De gb ggz kent vier zorgprestaties: BK, BM, BI en BC. Wat bepaalt in welke prestatie een patiënt wordt ingedeeld?

Het patiëntprofiel bepaalt de prestatie die de zorgaanbieder declareert. Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria:

 • DSM-stoornis
 • de ernst van de problematiek
 • het risico
 • de complexiteit
 • het verloop van de klachten.
De daadwerkelijk bestede tijd per patiënt is dus niet bepalend voor de prestatie die gedeclareerd wordt.

 

Wanneer breng ik de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening?

Er zijn drie situaties waarin de zorgaanbieder de prestatie onvolledig behandeltraject in rekening brengt:

 • De zorgaanbieder kan geen DSM-stoornis vaststellen, ondanks dat de verwijzer daartoe wel een vermoeden had.
 • Er wordt vroeg in de behandeling geconstateerd dat de patiënt behandeld moet worden in de gespecialiseerde GGZ. Vroeg is hierbij na een maximale behandeling van 120 minuten. Deze 120 minuten bestaat uit zowel directe als indirecte patiëntgebonden tijd.
 • De behandeling wordt vroeg door de patiënt afgebroken. Een reden voor het afbreken van een behandeling kan zijn dat de patiënt een andere behandelaar wenst. Vroeg is hierbij na een maximale behandeling van 120 minuten. Deze 120 minuten bestaat uit zowel directe als indirecte patiëntgebonden tijd.

 

Wanneer breng ik een OVP niet-basispakketzorg in rekening?

De OVP niet-basispakketzorg is een prestatie voor niet-basispakketzorg. De zorgaanbieder mag deze prestatie alleen in  rekening brengen als de behandeling niet onder het basispakket valt. Ook voor een OVP geldt een maximum tarief. De registratie-, informatie- en declaratiebepalingen, die staan beschreven in de nadere regel, zijn beperkt van toepassing op de OVP niet-basispakketzorg.

De zorgaanbieder hoeft bijvoorbeeld geen gegevens aan het DIS (Minimale Dataset basis GGZ) te leveren, ook is een hoofdbehandelaar niet noodzakelijk en is er geen verwijzing nodig. Overigens gelden wel de informatievereisten aan de cliënt, zoals informatie over de zorg en de bijbehorende prijs.

 

Kan ik zowel een zorgprestatie (BK, BM, BI, BC) als een OVP in rekening brengen?

Ja dat mag. Als de zorgaanbieder aan de cliënt basispakketzorg en niet-basispakketzorg levert, dan declareert de zorgaanbieder een prestatie voor de basispakketzorg en één of meerdere OVP’s voor de niet-basispakketzorg.

 

Wat zijn ‘Overige prestaties’?

Zorgaanbieders kunnen de prestaties voor keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen declareren als overige prestatie. Deze overige prestaties zijn opgenomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven Medisch Specialistische Zorg’ (OZP, ‘overige verrichtingen’). Deze prestaties behoren niet tot de basisverzekerde zorg, maar kunnen ook niet als OVP worden gedeclareerd.

Voor schriftelijke informatieverstrekking geldt een maximumtarief van € 76,90.

 

Wat is het maximaal aantal behandelminuten per prestatie?

De NZa heeft geen maximum aantal behandelminuten vastgesteld. Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten omdat het aantal minuten bereikt is. Het aantal minuten per prestatie dat in de beleidsregel staat genoemd, is slechts een indicatie van het aantal minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd die nodig is om de zorg te leveren.

De reden dat deze minuten wel worden genoemd, is ter onderbouwing van de methodiek en het rekenmodel dat wij hebben gebruikt om de maximumtarieven van de prestaties te berekenen.

 

Als ik meer tijd nodig heb voor de behandeling, kan dan nog een prestatie worden geopend?

Als een zorgverlener meer tijd kwijt is dan gehoopt of verwacht, is dat geen reden om een nieuwe prestatie te openen. Volgens de NZa regels is dat ook niet toegestaan (het is wel mogelijk om de prestatie te veranderen als tijdens het behandeltraject blijkt dat op basis van de individuele zorgvraagzwaarte een meer of minder intensieve behandeling nodig is).

De mogelijke afsluitredenen voor een prestatie staan in de beleidsregel en nadere regel. Het overschrijden van de geplande behandelinzet is geen legitieme reden om een prestatie af te sluiten (en dus ook niet om een nieuwe prestatie te openen).

 

Een cliënt komt bij mij voor behandeling van een andere diagnose. Mag ik een nieuw product openen in de generalistische basis ggz?

De NZa legt geen beperking op aan het aantal in rekening te brengen prestaties per jaar.  Voorwaarde is wel dat de huisarts of een andere verwijzer een verwijzing heeft gegeven voor beide behandelingen.

 

Wat zet ik op de factuur bij het declareren van een prestatie in de gb ggz?

De factuur van de zorgaanbieder aan de patiënt/verzekeraar vermeldt minimaal de navolgende gegevens als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

 1. Naam, geboortedatum, geslacht, postcode, burgerservicenummer (indien BSN niet beschikbaar is, dan wordt het identificatienummer verzekerde geregistreerd), UZOVI-nummer
 2. Geleverde prestatie
 3. Prijs
 4. Startdatum en einddatum van het behandeltraject
 5. AGB-code van het zorgaanbieder die de prestatie levert
 6. AGB-code van de hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 7. Indien van toepassing: AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar (op persoonsniveau) en diens beroep
 8. Betrokken medebehandelaars en diens beroep
 9. Het type verwijzer
   1. Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn (o.a. huisarts,bedrijfsarts)
   2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk
   3. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H.
   4. Eigen patiënt
   5. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau Jeugdzorg)
   6. Zelfverwijzer
   7. Bemoeizorg
 10. AGB-code verwijzer (op persoonsniveau), indien er sprake is van type verwijzer genoemd onder 1 tot en met 4
 11. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar (onder f en g)
 12. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep
 13. Totaal besteedde directe en indirecte patiëntgebonden tijd (som k en l)
 14. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek

 

Waar moet de verwijsbrief of verwijzing naar de gb ggz aan voldoen?

De eisen die die NZa stelt aan de verwijzing staan in de nadere regel GB-GGZ. De zorgaanbieder moet  bijvoorbeeld het type verwijzer en de AGB-code van de verwijzer registreren. Verder moet de verwijzer vermoeden dat het om GB-GGZ gaat. De verwijzer hoeft geen inschatting te maken van bijvoorbeeld de behandelduur of de vermoede DSM-IV stoornis.

 • Lees meer over verwijzing en het verwijsmodel
 

Welk bedrag mag ik in rekening brengen voor de zorg?

In geval van gecontracteerde zorg spreken zorgaanbieders en zorgverzekeraars in contracten bedragen af die door zorgaanbieders in rekening mogen worden gebracht bij de verschillende prestaties. Deze afgesproken bedragen mogen niet hoger zijn dan het maximumtarief die in de NZa Tariefbeschikking gb ggz staat (zie themadossier onder kopje ‘Contractering’).

Zorgaanbieders die geen contract hebben met de zorgverzekeraar mogen ook geen hoger bedrag in rekening brengen dan de bedragen in de Tariefbeschikking gb ggz.

 

Kan de zorgverzekeraar meer gegevens op de factuur eisen bij een zorgaanbieder?

De zorgverzekeraar kan de zorgaanbieder verplichten om ook andere gegevens op de factuur te plaatsen dan de gegevens die verplicht zijn volgens de NZa beleidsregel. De beroeps- en brancheorganisaties hebben wel met verzekeraars afgesproken dat verzekeraars geen diagnose informatie op de factuur vereisen.

 

Mag de cliënt de gb ggz behandeling zelf betalen?

Ja, de factuur is voor de cliënt of diens zorgverzekeraar. Sommige cliënten willen de zorg zelf betalen. De cliënt moet de verzekerde zorg betalen volgens de prestaties en tarieven van het bekostigingssysteem in de gb ggz. Zorg die binnen het verzekerde pakket valt, moet daardoor via een van de vier integrale prestaties in de gb ggz bekostigd worden (BK, BM, BI, BC).

 

Mag de cliënt zelf beslissen bij welke zorgaanbieder de behandeling plaatsvindt?

Ja, dat mag. Wees echter alert op de polisvoorwaarden van de cliënt. Budgetpolissen kunnen betekenen dat specifieke behandelingen volledig uitgesloten worden van verzekerde zorg als deze niet wordt geleverd door de daarvoor ingekochte zorgaanbieders.

Check dus goed wat de gevolgen zijn voor vergoeding als dit het geval is.

 

Mag een cliënt zowel in de gb ggz als in de s ggz in behandeling zijn?

De regelgeving van de NZa verhindert niet dat een cliënt zowel in de gb ggz als in de s ggz in behandeling is. Cliënten mogen echter niet voor dezelfde stoornis in zowel de gb ggz als de s ggz in behandeling zijn.

 

Valt een losse intelligentietest onder de gb ggz?

In de eerste plaats moet het patiëntprofiel van de patiënt voldoen aan de criteria om voor gb ggz in aanmerking te komen. De intelligentietesten vallen onder niet-basispakket zorg. De zorgaanbieder kan losse intelligentietest declareren als OVP niet-basispakketzorg (als losse prestatie). Alleen wanneer een intelligentietest deel uitmaakt van een gehele behandeling valt deze onder basispakketzorg.

 

Kan de behandeling van kinderen plaatsvinden in de gb ggz?

GGZ bij kinderen en jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente bepaalt hoe en wat er wordt betaald aan zorgaanbieders. De ggz voor kinderen en jeugd verloopt daarom niet via de NZa en niet via zorgverzekeraars.

 • Voor vragen over de jeugd-ggz kunt u terecht in het themadossier Jeugdwet
 • Voor specifieke vragen over jeugd-ggz bij u in de regio verwijzen we u naar de gemeente of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 

Mag een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP hoofdbehandelaar zijn in de gb ggz?

Volgens de NZa-beleidsregels mogen de volgende behandelaars hoofdbehandelaar zijn: Psychiater, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Psychotherapeut, Specialist ouderengeneeskunde, Verslavingsarts in profielregister KNMG, Klinisch geriater, Verpleegkundig specialist GGZ, GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Orthopedagoog generalist NVO.

Zorgverzekeraars mogen echter de lijst met hoofdbehandelaars beperken in haar afspraken met zorgaanbieders. Dit betekent in veel gevallen dat de GZ-psycholoog alleen kan optreden als hoofdbehandelaar in de GBGGZ (niet in de SGGZ). Daarnaast mogen ook niet automatisch de K&J NIP en OG NVO optreden als hoofdbehandelaar. Het NIP en de NVO hebben zich ingezet om te zorgen dat deze laatste twee behandelaars in ieder geval het behandeltraject van kinderen op de grens van 18 jaar mogen afmaken binnen de Zvw. Een aantal zorgverzekeraars heeft hier het beleid voor op aangepast.

 

Hoeveel mag een basispsycholoog in de gb ggz uitvoeren?

De basispsycholoog kan zelf geen hoofdbehandelaar in de ggz zijn maar wel als medebehandelaar handelingen verrichten in opdracht van een hoofdbehandelaar. Verzekeraars bepalen in welke gevallen tijd door hulppersoneel kan worden ingezet. Dit doen ze in hun polisvoorwaarden (voor ongecontracteerde zorg) en in hun contracteervoorwaarden (voor gecontracteerde zorg). En dit kan dus per zorgverzekeraar verschillen. Verder kan een basispsycholoog in de POH-GGZ werkzaam zijn.

 

Is specialisme in de basis ggz nog mogelijk?

Ja dat kan in de gb ggz (en de g ggz) nog steeds mits hij valt onder de definities van het hoofdbehandelaarschap en de behandeling onder verzekerde zorg valt. Dit kan ook in een vrijgevestigde praktijk. Voor cliënten en degenen die doorverwijzen kan specialisatie een belangrijk element zijn in de keuze voor een psycholoog.