Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Hoe verloopt het NIP visitatietraject, vanaf de start tot en met het behalen van een certificaat? Het NIP visitatietraject kent twee onderdelen: Visitatie Basis en Visitatie Certificaat. Visitatie Certificaat kan alleen gevolgd worden nadat Visitatie Basis is doorlopen.Klik hier en open het document waarin u meer informatie vindt over de inhoud en het tijdpad van het volledige visitatietraject.
 2.  
 3. Geldt er een maximale periode waarbinnen Visitatie Basis en/of Visitatie Certificaat moet(en) worden afgerond? Visitatie Basis (het invullen van de vragenlijst en het gesprek er over met peers) rondt u af binnen een maand. Visitatie Certificaat (het invullen van de vragenlijst, het gesprek er over met peers, het werken aan uw ontwikkelplan en het gesprek met de visiteur) rondt u af binnen drie maanden. Advies is om het volledige traject (Visitatie Basis + Visitatie Certificaat) binnen zes maanden te ronden. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u neemt voor de afzonderlijke trajecten. We hebben voor u als richtlijn een tijdpad opgesteld, klik hier (en zie middelste kolom).Let op! Er zitten wel tijdsrestricties verbonden aan de toegang tot de online tool en de visitatievragenlijst. Zie antwoord op de vraag onder kopje ‘Online vragenlijst’. 
 4.  
 5. Ik heb Visitatie Basis afgerond, wanneer meld ik mij aan voor Visitatie Certificaat? Wanneer u in enige mate aan de voorgenomen acties in uw ontwikkelplan heeft gewerkt, kunt u zich aanmelden voor Visitatie Certificaat en een gesprek met een visiteur aangaan om  een certificaat  te behalen. U kunt zich aanmelden voor Visitatie Certificaat via www.psynip.nl/visitatie onder het kopje ‘aanmelden’.
 

Visitatie bij het NIP en de LVVP

 1. Wat is het verschil tussen de visitatie van de LVVP en die  van het NIP? De visitatie bij de LVVP is vrijwel gelijk aan de oude visitatie voor zelfstandig gevestigden van het NIP. Bij het NIP is er nu een nieuw model. Het NIP heeft een licht model ontwikkeld met een korte doorlooptijd. De vragen in de zelfevaluatie zijn geactualiseerd. De visitatie bij het NIP biedt de keuze voor een eenvoudig model (visitatie Basis), uit te breiden met een bezoek van een visiteur (visitatie Certificaat).  De belangrijkste wijziging is die aan de norm. Bij de LVVP is er een vastgestelde set kwaliteitscriteria waaraan getoetst wordt. Die is bij de NIP visitatie verbreed naar de professionele standaard. De professionele standaard is de term die in de wet genoemd wordt. De professionele standaard is de “state of the art” van de professional. De professionele standaard bestaat uit de beroepscode, richtlijnen, competenties en veldnormen. Aan de professionele standaard moet elke psycholoog die werkt met cliënten in de gezondheidszorg voldoen, ongeacht het lidmaatschap van een psychologenvereniging.
 2.  
 3. Kan ik visitatie doen bij een van beide verenigingen of moet dat bij alle twee? De visitatie bij het NIP is op vrijwillige basis. Bij de LVVP is visitatie verplicht, gekoppeld aan het lidmaatschap. Wanneer u lid bent van beide verenigingen bent u niet vrij om te kiezen omdat u vanuit de LVVP verplicht moet meedoen. Uiteraard kunt u daarnaast nog kiezen voor de visitatie bij het NIP, bijvoorbeeld voor visitatie Basis. De meerwaarde daarvan is dat de toets bij het NIP breder is dan bij de LVVP: het is een uitnodiging om u te spiegelen aan de professionele standaard.
 

Visitatie Basis

 1. Ik heb zowel de Visitatie vragenlijst als de Evaluatie vragenlijst ingevuld, wat nu? Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een persoonlijk feedbackrapport. Dit feedback rapport bespreekt u met uw peers/collega’s in een feedback gesprek.  Aan de hand daarvan schrijft u een persoonlijk ontwikkelplan. In de periode daarna werkt u aan dit ontwikkelplan.
 2.  
 3. Waarvoor dient het Feedbackgesprek? Visitatie is letterlijk ‘bij elkaar op bezoek gaan’. Tijdens het feedbackgesprek bespreekt u uw feedbackrapport met enkele (twee tot vier)  peers of collega’s. Waar de vragenlijst een zelfevaluatie betreft, gaat het in het gesprek om een nadere verdieping op de uitkomsten om zo een gericht ontwikkelplan te kunnen maken. Vragenlijst en Feedbackgesprek horen bij elkaar: het is de kern van visitatie.In het gesprek probeert u om meer zicht te krijgen op wat de professionele standaard is en hoe u zich daartoe verhoudt. Wat zijn uw sterke en minder sterke punten? Wat kunt u doen om uzelf te ontwikkelen als het gaat om het werken volgens de professionele standaard? Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst en het gesprek maakt u een ontwikkelplan. Zie het format daarvoor in de tool. Het gaat er om dat u in vertrouwen uw eigen sterke en minder sterke punten op tafel kunt leggen. Doel is te komen tot een concreet ontwikkelplan voor uw eigen professionele ontwikkeling. U gaat het gesprek in op een gelijkwaardige basis.
 4.  
 5. Met wie voer ik het Feedbackgesprek? U kiest voor het feedbackgesprek zelf uw gesprekspartners uit uw beroepsgenoten. Deze gesprekspartners hoeven geen psychologen te zijn die ook gevisiteerd zijn. Het kunnen collega’s zijn uit uw eigen omgeving maar ook collega’s van een andere praktijk of zorginstelling, uit uw intervisiegroep of anderszins.  U voert het gesprek met professionals die min of meer hetzelfde werk doen als u, die net als u de professionele standaard meer of minder goed kennen.NB. Het feedbackgesprek is niet hetzelfde als het visitatiegesprek. Wanneer u zich aanmeldt voor Visitatie Certificaat voert u een visitatiegesprek met een visiteur en eventueel met andere gevisiteerden. In het visitatiegesprek gaat het om hoe u zich ontwikkelt in uw verhouding tot de professionele standaard. Heeft u oog voor kwaliteit en bent u bereid om een professionaliseringsslag te maken?  In het visitatie gesprek staan uw ontwikkelplan en de wijze waarop u daar aan werkt centraal.
 6.  
 7. Met hoeveel peers/collega’s moet ik mijn feedbackrapport bespreken? U voert het Feedbackgesprek met minimaal twee en maximaal vier collega’s.
 8.  
 9. Waar moet het persoonlijk ontwikkelplan aan voldoen? Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst en het gesprek maakt u  een ontwikkelplan. Zie het format daarvoor in de tool.
 10.  
 11. Wanneer heb ik Visitatie Basis afgerond? Het eindresultaat van visitatie Basis is het door u geschreven ontwikkelplan. Dit is het einde van de visitatie. U gaat in de periode na Visitatie Basis werken aan de in het ontwikkelplan genoemde ontwikkelpunten.
 

Online NIP visitatietool (toegang tot online Visitatie vragenlijst)

 1. Hoe kom ik bij de NIP visitatietool (en de visitatie vragenlijst)? Na aanmelding en betaling ontvangt u uw persoonlijke inloggegevens. U heeft dan toegang tot de online visitatietool, ga hiervoor naar https://nip.exata.nl en log in. De visitatievragenlijst vindt u in deze visitatietool.
 2.  
 3. Ik ben ingelogd in de NIP Visitatietool, waar vind ik de visitatie vragenlijst? De online vragenlijst vindt u in de online NIP Visitatietool (https://nip.exata.nl). Op de homepage ziet u drie tegels: Zelfstandig gevestigde psycholoog (de visitatievragenlijst),Evaluatie (de evaluatievragenlijst) en Ontwikkelplan (het lege format voor uw ontwikkelplan).U gaat naar de visitatievragenlijst door te klikken op de tegel ‘Zelfstandig gevestigde psycholoog’. U opent de vragenlijst door een dubbelklik op ‘Vragenlijst voor Zelfstandig gevestigde psychologen’ (of klik op de vragenlijst en vervolgens op ‘Openen’).
 4.  
 5. Kan ik mijn gegeven antwoorden tussentijds opslaan? Antwoorden in de vragenlijst worden tussendoor automatisch opgeslagen, waardoor u op een later tijdstip verder kunt gaan vanaf het punt waar u gebleven bent. U kunt in een periode van vier weken op elk gewenst moment de antwoorden in de vragenlijst en evaluatie toevoegen, wijzigen of wissen.
 6.  
 7. Hoelang heb ik toegang tot de online visitatie tool? Uw inloggegevens voor online NIP Visitatietool blijven 1 jaar geldig vanaf de dag waarop de inloggegevens aan u zijn verzonden. Daarna vervalt toegang tot de online tool.Let op! De visitatievragenlijst dient u binnen vier weken af te ronden vanaf het moment dat u de inloggegevens heeft ontvangen. Na vier weken kunt u de vragenlijst inclusief uw antwoorden alleen nog bekijken en opslaan/afdrukken. Hoe u de documenten opslaat/afdrukt, leest u hier onder.
 8.  
 9. Kan ik de vragenlijst met de door mij ingevulde antwoorden naderhand opslaan en/of afdrukken? Ja, dat kan. Aan het einde van de vragenlijst kunt u de vragenlijst met de door u gegeven antwoorden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze opslaan en/of afdrukken door bovenin de menubalk op ‘afdrukken’ te klikken. U selecteert het document ‘Vragenlijst’ en klikt dan op ‘afdrukken’.
 10.  
 11. Kan ik mijn feedbackrapport opslaan en/of afdrukken? Ja,  dat kan en we adviseren u dit ook te doen.  Aan het einde van de vragenlijst komt u bij het automatisch gegenereerde feedbackrapport. U kunt dit rapport opslaan en/of afdrukken door bovenin de menubalk op ‘afdrukken’ te klikken. U selecteert het document ‘Feedbackrapport’, het gewenste bestandsformat en klikt dan op ‘afdrukken’.
 12.  
 13. Kan ik mijn ontwikkelplan opslaan en/of afdrukken? Ja, dat kan en we adviseren u dit ook te doen. U kunt het ontwikkelplan opslaan en/of afdrukken door bovenin de menubalk op ‘afdrukken’ te klikken. U selecteert het document ‘Ontwikkelplan’, het gewenste bestandsformat en klikt dan op ‘afdrukken’. U kunt ook in de tool blijven werken aan het ontwikkelplan. Dit adviseren we te doen zodat de visiteur uw meest actuele ontwikkelplan kan inzien via de tool in het geval u kiest voor het vervolgtraject Visitatie Certificaat.
 14.  
 15. Wordt er vertrouwelijk omgegaan met de door mij ingevulde (persoons)gegevens? De online visitatietool voldoet aan de standaard norm voor informatiebeveiliging (ISMS). Hiermee bieden we vertrouwen aan belanghebbenden voor wat betreft de confidentiële omgang met (persoons)gegevens.
 

Visitatie Certificaat

 1. Ik heb Visitatie Basis afgerond, wanneer meld ik mij aan voor Visitatie Certificaat? Wanneer u in enige mate resultaten hebt bereikt conform uw ontwikkelplan en laat zien dat u oog heeft voor kwaliteit, is er de mogelijkheid om een gesprek met een visiteur aan te gaan en een certificaat  te behalen. Het gaat er om dat u kunt laten zien dat u actief werkt aan de genoemde punten. Dit is het traject Visitatie Certificaat.  Daarvoor meldt u zich opnieuw aan via www.psynip.nl/visitatie onder het kopje ‘aanmelden’.
 2.  
 3. Met wie voer ik het Visitatiegesprek? Wanneer u zich aanmeldt voor Visitatie Certificaat voert u een visitatiegesprek met een visiteur en met andere gevisiteerden (behalve wanneer u Visitatie Individueel kiest). Een visiteur is een ervaren collega uit hetzelfde werkveld die door het NIP is geselecteerd en opgenomen in een bestand van visiteurs NIP.
 4.  
 5. Hoe kom ik in contact met een visiteur voor het Visitatiegesprek? U meldt zich aan via het aanmeldformulier Visitatie Certificaat. In dit aanmeldformulier staan een aantal data en regio’s. U kiest een van die data uit in uw regio of daar in de buurt. De groep wordt gevormd met andere gevisiteerden die zich voor dezelfde datum en regio hebben aangemeld.
 6.  
 7. Wanneer heb ik Visitatie Certificaat afgerond? Visitatie certificaat is afgerond wanneer u een certificaat heeft ontvangen. De visiteur maakt na het Visitatiegesprek een verslag met daarin een terugkoppeling op het Visitatiegesprek en een advies aan de Visitatiecommissie van het NIP om wel/niet een certificaat aan de gevisiteerde af te geven. Een positief advies betekent direct een aanvraag voor certificaat. Bij een positief advies ontvangt u binnen enkele weken uw certificaat per e-mail. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Wanneer er zwaarwegende adviezen worden gegeven dienen deze eerst te worden uitgevoerd en is een hervisitatie aangewezen. Hetzelfde geldt wanneer de visiteur niet akkoord gaat met het ontwikkelplan in combinatie met de uitkomsten uit het visitatiegesprek.Let op! Onderdeel van de aanvraag voor een certificaat is bewijs van betaling van Visitatie Basis. Dit betaalbewijs heeft u bij aanmelding van Visitatie Basis per e-mail ontvangen. U dient het betaalbewijs voorafgaand aan het visitatiegesprek digitaal te verzenden aan uw visiteur. Mocht u het betaalbewijs niet (meer) hebben, neem dan contact op met het NIP via visitatie@psynip.nl.
 

Aanmelding en betaling

 1. Hoe meld ik mij aan voor Visitatie Basis en/of Visitatie Certificaat? Aanmelden voor de NIP visitatie (Basis en/of Certificaat*) kan online via www.psynip.nl/visitatie. Onder het kopje ‘Aanmelden’ klikt u op het aanmeldformulier voor Visitatie Basis of het aanmeldformulier voor Visitatie Certificaat. Aanmelden en betalen kan alleen online (betaling alleen via iDeal).Let op! Na betaling ontvangt u standaard een betaalbewijs per e-mail. Bewaar dit betaalbewijs goed. Het betaalbewijs van Visitatie Basis dient u voorafgaand aan het Visitatiegesprek te verstrekken (per e-mail) aan uw visiteur. Dit is een voorwaarde om uiteindelijk een certificaat te kunnen verkrijgen. Heeft u geen betaalbewijs ontvangen, neem dan contact op met het NIP via visitatie@psynip.nl
 2.  
 3. Zijn er gedurende het traject nog extra kosten verbonden aan deelname, naast de standaard kosten voor Visitatie Basis en Visitatie Certificaat? Voor Visitatie Basis geldt dat er extra kosten kunnen zijn voor het gesprek met uw peers, zoals reiskosten om op locatie te komen. Voor Visitatie Certificaat in een groep zijn er mogelijk extra kosten voor het reizen naar de locatie waar het visitatiegesprek plaatsvindt.
 4.  
 5. Ik heb mij reeds aangemeld voor Visitatie Basis/Visitatie Certificaat, maar zie toch af van deelname. Kan ik mij weer afmelden en mijn geld terug ontvangen? Voor beide trajecten kunt u zich na aanmelding/betaling nog afmelden. Indien u het betaalde bedrag retour wilt ontvangen gelden de volgende voorwaarden:
 • Voor het traject Visitatie Basis is afmelden en het betaalde bedrag terug ontvangen mogelijk indien er nog géén inloggegevens voor de online tool naar u zijn verzonden (de inloggegevens ontvangt u binnen enkele dagen na aanmelding/betaling). In dat geval kunt u een mail sturen naar visitatie@psynip.nl met daarin de volgende gegevens:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode/Woonplaats
  • Bankrekeningnummer (waarop het geld geretourneerd dient te worden)*
  • Traject waarvoor u zich afmeldt: Visitatie Basis
  • Ik ben wel/geen NIP-lid (NIP lid nr:……)
  • Reden van afmelding
 • Het reeds betaalde bedrag wordt dan binnen korte termijn op het door u opgegeven bankrekeningnummer gestort. Het reeds betaalde bedrag wordt niet geretourneerd indien u zich afmeldt nadat de inloggegevens aan u zijn verzonden.
 • Voor het traject Visitatie Certificaat is afmelden en het betaalde bedrag terug ontvangen mogelijk tot 14 dagen vóór de datum waarop het Visitatiegesprek met een visiteur plaatsvindt. Afmelden kan wederom door een mail te sturen naar visitatie@psynip.nl met daarin de bovengenoemde gegevens. Het reeds betaalde bedrag wordt dan binnen korte termijn op het door u opgegeven bankrekeningnummer gestort. Het reeds betaalde bedrag wordt niet geretourneerd indien u zich afmeldt korter dan 14 dagen voor het Visitatiegesprek.
Staat uw vraag hier niet tussen? U kunt ook contact opnemen met het NIP Informatiecentrum (030 820 1500; iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00-12.30u) of mailen naar visitatie@psynip.nl.