Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid van psychologen bij werkgericht advies

 • De basisprincipes van de beroepscode voor psychologen gelden ook bij werkgericht advies en handelen.
 • De beroepscode kent een ruime definitie van de professionele relatie: de relatie die de psycholoog aangaat met een of meer personen, gericht op behandeling, begeleiding, advisering of psychologisch onderzoek.
 • De behandelrelatie met de werkende cliënt en mogelijk de werkgever en andere zorgverleners valt daaronder.
 • Een psycholoog kan, gezien deze relatie, ook bij werkgericht advies (verenigings)tuchtrechtelijk aanspreekbaar zijn.

Meer informatie vindt u onder het thema beroepsethiek van de NIP-website.

 

Hoe ga ik als psycholoog om met privacy van de cliënt?

 • Cliënten hebben het recht op privacy en vertrouwelijkheid, zoals ook verwoord in het basisprincipe respect van de NIP beroepscode voor psychologen.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de beleidsregels ‘De zieke werknemer 
 • Daarin staat onder meer welke gezondheidsgegevens van (zieke) werknemers betrokken partijen zoals werknemer zelf, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals mogen uitwisselen.
 • Werkgevers mogen niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers.
 • Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.
 • Als psycholoog kunt en moet u dus de privacy van de werknemer respecteren en bescherming van persoonsgegevens garanderen.

Meer informatie vindt u bij NIP beroepsgeheim en privacy

 

Welke informatie moet de werknemer over zijn ziekte geven aan de werkgever?

 • De werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van een werknemer.
 • De werkgever mag de werknemer wel vragen stellen die noodzakelijk zijn voor het werk. Zoals wanneer de werknemer verwacht weer te kunnen werken en of er afspraken of lopende zaken zijn waarmee iets moet gebeuren.
 • In uitzonderlijke gevallen, wanneer een ziekte gevolgen kan hebben voor het werk of de veiligheid van collega’s, mag de werkgever de aard en oorzaak van de ziekte in het personeelsdossier opnemen.

Meer informatie vindt u bij autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Welke informatie mag de bedrijfsarts over de zieke werknemer geven aan de werkgever?

 • De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en mag geen vertrouwelijke informatie over ziekte en (psychische) klachten verschaffen aan de werkgever.
 • De bedrijfsarts mag de werkgever alleen noodzakelijke informatie geven zoals gegevens die de werkgever nodig heeft voor beoordeling van loondoorbetaling bij ziekte, of informatie die noodzakelijk en relevant is voor de werkgever in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Medische informatie mag de arbodienst of bedrijfsarts alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer aan de werkgever doorgeven.

Meer informatie vindt u bij autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beroepsgeheim in samenwerkingsverband

Meer informatie vindt u bij NIP beroepsgeheim en privacy