Veelgestelde vragen

 

Waar vind ik een overzicht van kenmerken van ROM-leveranciers?

Klik hier voor een overzicht. Dit overzicht is samengesteld op basis van informatie verstrekt door de softwareleveranciers die bekend zij bij het NIP. Dit overzicht is gegenereerd in november 2016 en kan dus verouderde informatie bevatten.  

Wat is de meerwaarde van ROM voor mij als vrijgevestigde?

Bij ROM wordt de patiënt gevraagd vragenlijsten in te vullen over de klachten, functioneren, of kwaliteit van leven. In overdrachtelijk taalgebruik is ROM te beschrijven als “een vinger aan de pols” van de patiënt. De toepassing van ROM kan een kwaliteitsimpuls geven in de zorg. ROM draagt bij aan de versterking van de positie van de patiënt en faciliteert “shared decision making“. Tenslotte kunnen de evaluatiemomenten die met ROM worden gecreëerd, eraan bijdragen dat een behandeling tijdig wordt beëindigd. Dit vergroot de doelmatigheid van behandelen. Met deze beschrijving wordt duidelijk dat ROM meer om het lijf heeft dan “meten is weten”. Het gaat er ook om dat de informatie wordt gebruikt om de behandeling bij te sturen of te beëindigen.  

Voor wie is aanlevering verplicht?

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van curatieve ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht ROM-data aan te leveren. De verplichting geldt voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders in de ggz. De verplichting geldt niet voor behandelaren van cliënten en patiënten jonger dan 18 jaar.  

Wat is de relatie met het kwaliteitsstatuut?

ROMmen en het aanleveren van ROM-data bij SBG is vanaf 1 januari 2017 verplicht: Alle GGZ-aanbieders inclusief alle vrijgevestigden dienen voor 1 januari 2017 een eigen kwaliteitsstatuut te hebben beschreven en ingediend bij Zorginstituut Nederland om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden. In het model kwaliteitsstatuut is opgenomen dat elke zorgaanbieder hun ROM-data bij de landelijke benchmark GGZ moeten aanleveren.  

Brengt dit extra kosten met zich mee voor mij?

Softwareleveranciers hebben de vrijheid om kosten in rekening brengen voor het realiseren van de benodigde technische koppeling met de aanleverstraat van InfinitCare. Leveranciers zijn uitdrukkelijk gezegd dat het niet correct is om kosten in rekening te brengen voor de realisatie van de gehele infrastructuur. Deze is gefinancierd door Stichting Vrijgevestigden ROMmen.

 

Hoe wordt omgegaan met de Privacy van mijzelf en mijn cliënten?

Informatiebeveiliging is binnen de gezondheidszorg van het grootste belang. Om die reden voldoet de informatiebeveiliging van gegevens aan de hoogste standaarden in de sectie. De gegevens worden beveiligd verstuurd door de (EPD- en ROM-) softwareleveranciers en de Trusted Third Party. Persoonsgegevens zelf worden versleuteld en zijn dus niet herkenbaar voor derden.

 

Heeft de verzekeraar inzicht in mijn (individuele)ROM-data?

Zorgverzekeraars hebben alleen inzicht in uw individuele ROM-responspercentages. Zij hebben dus geen inzicht in uw (individuele) ROM-data

 

Welke meetinstrumenten/vragenlijsten zijn correct voor centrale aanlevering?

SBG hanteert zogenaamde zorgdomeinen. Per zorgdomein is er een primair meetdomein vastgesteld door de expertraden waar een bepaald meetinstrumentarium bij hoort. Let op, per 1 juli 2016 zijn de meetinstrumenten gewijzigd. Op deze pagina vindt u meer informatie, onder andere over de overgangstermijn. Onderstaand staan de zorgdomeinen genoemd met de bijbehorende gewijzigde meetinstrumenten die voor vrijgevestigden van toepassing zijn. Uiteraard mag u er meer gebruiken, maar dit zijn de minimale vereisten. Zorgdomein Volwassene Cure Meetinstrumenten VANAF 1 JULI 2016: OQ-45-SD,  BSI,  SQ-48 Zorgdomein Verslaving Cure Meetinstrumenten VANAF 1 JULI 2016: Middelenmatrix Voor een toelichting per meetinstrument kunt u deze factsheets raadplegen. Raadpleegt u de tabel op deze pagina voor een toelichting welke soort behandelingen bij welke zorgdomeinen horen.

 

Wat gebeurt er met de aanlevering van mijn (ROM)data aan DIS?

Het landelijke DBC-informatiesysteem DIS ontvangt en beheert alle informatie over Diagnose Behandeling Combinatie (DBC’s). De DIS dataset, genaamd Gegevensaanleverstandaard (GA), die u aanlevert is uitgebreid met ROM gegevens met als doelstelling aanlevering aan SBG mogelijk te maken via DIS. Omdat DIS per 1 mei 2015 een onderdeel van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is geworden, is echter besloten door de NZa en het Ministerie van VWS dat DIS de ROM gegevens niet mag gaan doorleveren omdat dit een private taak is. Het ontvangen en doorleveren van ROM data wordt nu de taak van de vernieuwde aanleverstraat (voor uitleg zie vraag 9). De ROMdata wordt uit de DIS dataset gehaald. Echter, DIS blijft wel de informatie over uw DBC’s ontvangen zoals u dat gewend bent. Dit betekent dat u een minimale dataset, de GA, behoudt voor de aanlevering aan DIS en dat u een minimale dataset heeft voor de aanlevering voor benchmarken (aanleveren van ROMdata bij SBG).

 

Wat wordt er precies verstaan onder de algemene infrastructuur?

De infrastructuur wordt vormgegeven door een combinatie van uw ROM/EPD leverancier, de Trusted Third Party (TTP), ZorgTTP en Stichting Benchmark GGZ (SBG). De TTP, die operationeel wordt vormgegeven door het bedrijf InfinitCare, fungeert als een beveiligd tussenstation waar u uw ROM-data via uw ROM/EPD leverancier aanlevert. De TTP zorgt voor controle van de aan te leveren gegevens, voordat ze doorgestuurd worden naar SBG. U krijgt vanuit deze aanleverstraat een terugkoppeling over de kwaliteit van de gegevens en het correct aantal aangeleverde patiënttrajecten. Op gezette tijden zal de aanleverstraat de finale en door u correct aangeleverde gegevens doorleveren aan de SBG. De aangeleverde gegevens worden door SBG in rapportages vervat en beschikbaar gesteld conform de afspraken zoals gemaakt tussen vrijgevestigden en zorgverzekeraars. Deze rapportages kunnen ondersteunen bij het realiseren van kwaliteitsverbetering met behulp van benchmarken.