Zorginstituut Nederland

ZIN is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de gezondheidszorg. Deze organisatie bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. ZIN voert haar werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw, link) en de Wet langdurige zorg (Wlz, link). Het Zorginstituut valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De website van ZIN geeft een overzicht van landelijke afspraken over goede zorg. Ook staan hier ontwikkeltools om zelf een kwaliteitsinstrument te maken.

 

Beheer van kwaliteitsstandaarden

ZIN bepaalt aan de hand van de criteria van het Toetsingskader of een kwaliteitsstandaard opgenomen kan worden in het Register. Er zijn al bijna 40 kwaliteitsstandaarden gepubliceerd de afgelopen jaren. In het veld zijn er diverse richtlijnen en andere kennisdocumenten in omloop. Daarnaast verloopt de ontwikkeling en herziening van deze richtlijnen en documenten vaak niet synchroon en is er onvoldoende afstemming, waardoor onnodige overlap in werk en inconsistenties in inhoud optreden. Het proces en inhoud van richtlijnen en zorgstandaarden lopen dus steeds vaker door elkaar en er zijn vaak meerdere documenten beschikbaar met betrekking tot dezelfde aandoening. Het Zorginstituut streeft er met de leidraad voor kwaliteitsstandaarden (AQUA) naar om de ontwikkeling van documenten die hetzelfde doel dienen beter op elkaar af te stemmen en overlap en inconsistenties te voorkomen. Het Zorginstituut Nederland gaat uit van een nieuw concept kwaliteitsstandaard die de kernelementen van richtlijnen (m.n. de inhoudelijke elementen) en zorgstandaarden (m.n. cliëntenperspectief en organisatie van zorg) in zich verenigen. Er wordt door hen dus geen onderscheid gemaakt tussen zorgstandaarden en richtlijnen en steeds gesproken over de kwaliteitsstandaard.  

Zinnige zorg

Het verbeteren van de kwaliteit door het zorgveld onder de loep te nemen (naast de bovengenoemde zorgstandaarden). Gaat over organisatie van de zorg, nieuwe inzichten verwerken. ZIN consulteert hierbij het veld, dus bijv. het NIP. Het NIP vraagt haar leden mee te denken en ondersteunen, faciliteren hen daarbij.