Professionele standaard voor psychologen

Van de psycholoog wordt verwacht dat die bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht neemt en handelt in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hem geldende professionele standaard. Een dergelijk voorschrift is te vinden in de Jeugdwet (art. 4.1.1, derde lid) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:453 BW). Voor BIG-geregistreerden, geregistreerden in het Kwaliteitsregister Jeugd, geregistreerden in een NIP-register en voor leden van het NIP geldt dat ze daarop ook tuchtrechtelijk aan te spreken zijn.