Veelgestelde vragen door testuitgevers/auteurs

De COTAN bestaat uit een commissie met minimaal tien en maximaal twintig leden en is als volgt samengesteld:
 • van alle universitaire opleidingen psychologie in Nederland één vertegenwoordiger (maximaal tien);
 • maximaal zes vertegenwoordigers uit de sectoren van het NIP, minimaal één per sector;
 • maximaal vier experts op door de COTAN nader te omschrijven werkgebieden. Voor een profiel van een COTAN-lid en een overzicht van huidige leden, klik hier.
Naast COTAN-leden zijn er ook externe beoordelaars. Externe beoordelaars zijn experts werkzaam in het veld, zij beoordelen tests, maar nemen niet deel aan de overige activiteiten van de commissie. Voor een profiel van een externe beoordelaar en een overzicht van huidige beoordelaars, klik hier.
De commissie heeft tot taak het beoordelen van tests, het publiceren van de uitkomsten en adviseren over (de kwaliteit van) tests en testgebruik. De commissie:
 • beschrijft en beoordeelt instrumenten met een psychologische meetpretentie en publiceert de resultaten in de COTAN Documentatie;
 • draagt zorg voor en waakt over de actualiteit van het beoordelingssysteem;
 • doet uitspraken over testaangelegenheden in de praktijk naar aanleiding van vragen van NIP-leden, psychologen, overige professionals die psychologische tests gebruiken, organen die (overheids-)beleid maken en de media;
 • publiceert artikelen en organiseert symposia om discussie over testkwaliteit op gang te brengen en/of de werkzaamheden van de COTAN in brede kring bekendheid te geven;
 • neemt (namens het NIP) deel aan internationale organisaties die zich ook bezighouden met de kwaliteit van tests en testgebruik, zoals de Standing Committee on Tests and Testing van de EFPA en de International Test Commission.
De leden van de COTAN en externe beoordelaars staan genoemd op de website. Wie de beoordelaars van een specifieke test zijn is echter niet openbaar. Dit is een gangbare procedure die ook wordt aangehouden bij review van wetenschappelijke artikelen. De reden hiervoor is dat beoordelaars in vrijheid moeten kunnen oordelen, zonder mogelijk later persoonlijk op hun beoordeling te worden aangesproken.
In het COTAN Beoordelingssysteem staat stap voor stap beschreven waarop een test wordt beoordeeld. Een PDF van het Beoordelingssysteem kunt u hier downloaden. De auteur/uitgever van de test krijgt naast de beoordeling ook een toelichting op de beoordeling. Hierin staat beschreven hoe de beoordeling tot stand is gekomen. Deze toelichting wordt tevens gepubliceerd in de COTAN Documentatie.
Het beoordelingssysteem is openbaar en kan worden aangeschaft bij het NIP-bureau. U kunt dit boekje bestellen door € 23,50 (leden) of € 29,50 (niet-leden) over te maken op  NL21 INGB 0650 6485 79  ten name van NIP Utrecht, onder vermelding van COTAN beoordelingssysteem. Nadat wij de overschrijving binnen hebben, sturen wij u het bestelde toe (naar het adres op de overschrijving). Het beoordelingssysteem is ook te downloaden.
De auteur en/of uitgever is vier weken in de gelegenheid om een reactie in te dienen naar aanleiding van een initiele beoordeling. Deze reactie wordt opgenomen in de beoordelingsprocedure en in behandeling genomen door de beoordelaars. Dit resulteert in een definitieve beoordeling, in de vorm van een brief van de eindredacteur, waarin uiteengezet wordt waarom de reactie van de uitgever wel of niet tot een aanpassing van de beoordeling heeft geleid.
Er is geen termijn vastgesteld voor beoordelingsprocedure, er wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk afhandelen en publiceren van een beoordeling in de COTAN Documentatie. De verschillende stappen van de procedure kunt u vinden onder Beoordelingsprocedure.
De COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten. Dit zijn bijvoorbeeld tests, toetsen, vragenlijsten en observatieschalen. Wij nemen uw test in de beoordelingsprocedure op als:
 • De test in Nederland verkrijgbaar is.
 • De test voor het Nederlands taalgebied is geconstrueerd, vertaald en/of bewerkt.
 • De afnameprocedure gestandaardiseerd is.
 • De validiteit, de betrouwbaarheid en de normen zijn onderzocht.
 • Het instrument voor professioneel gebruik ontwikkeld is.
 • Het instrument direct of indirect uitspraken over personen mogelijk maakt.
Testbeoordelingen zijn gratis.
Zowel COTAN-leden als externe beoordelaars zijn vrijwilligers die het beoordelen van tests onbetaald en in hun vrije tijd uitvoeren.