Informatie voor cliënten

Waarom presteert iemand niet goed op school? Is iemand geschikt voor een bepaalde baan? Welk soort therapie is het meest geschikt voor mij? Een psychologisch onderzoek helpt dit soort vragen te beantwoorden. Zo’n onderzoek of assessment kan bestaan uit capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten en een of meer specifieke vragenlijsten, opdrachten of simulaties.

 
Als u deelneemt aan een psychologisch onderzoek, ontvangt u een uitnodiging. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd bij een onderzoeksbureau, school, ggz-instelling, psychologenpraktijk of ziekenhuis. Het onderzoek duurt meestal een dagdeel of soms een hele dag. Een psycholoog is verantwoordelijk voor de uitvoering van het psychologisch onderzoek. De psycholoog zal het eerste gesprek met u hebben. Ook schrijft de psycholoog het onderzoeksrapport en zal op verzoek een afsluitend gesprek met u voeren. Soms maakt u de psychologische tests met meerdere mensen tegelijk. Doorgaans begeleidt een testassistent u dan. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de testdag. De testassistent deelt de tests uit, leest de instructies voor, geeft aanwijzingen en beantwoordt eventuele vragen. De verantwoordelijke psycholoog bekijkt en analyseert de resultaten van de tests. Aan het eind van de testdag(en) geven sommige onderzoeksbureaus u al een korte weergave van de resultaten. Meestal krijgt u een gesprek wanneer het rapport klaar is. Wanneer dit niet zo is, kunt u de psycholoog vragen om een terugkoppelingsgesprek waarin u een toelichting krijgt op de inhoud van het rapport. Lees meer in de brochure Het Psychologisch Onderzoek
Zorg dat u uitgerust en ontspannen deelneemt aan het onderzoek. Als zaken niet duidelijk zijn, kunt u de psycholoog of testassistent gerust om uitleg vragen. U kunt vooraf ook contact opnemen met het onderzoeksbureau en vragen wat u op de testdag kunt verwachten. In veel gevallen zult u voorafgaand aan de testdag ook informatie ontvangen over de gang van zaken.
Het psychologisch rapport is het uiteindelijke resultaat van een testdag of assessment. Het bevat een beschrijving van u als geteste kandidaat en vaak ook een aantal zogenaamde profielen. Dit zijn schematische weergaven van testresultaten. Aan het eind van het rapport geeft de psycholoog antwoord op de onderzoeksvraag en wordt er een advies geformuleerd.
Op grond van de Beroepscode voor psychologen heeft U recht op inzage van het psychologisch rapport voordat de psycholoog het naar een externe opdrachtgever verstuurt. Ook mag u de rapportage aan deze opdrachtgever tegenhouden. Als er feitelijke onjuistheden in het rapport staan of gegevens worden vermeld die niet ter zake doen, kunt u de psycholoog vragen dit te corrigeren.
Voordat u gaat deelnemen aan een psychologisch onderzoek of assessment, is het belangrijk dat u het volgende weet:
  • Alle psychologen die lid zijn van het NIP en/of bij het NIP geregistreerd zijn, zijn verplicht om te werken volgens de Beroepscode van het NIP.
  • Als kandidaat heeft u recht op voldoende en juiste informatie over de vraagstelling van het onderzoek en wat u tijdens de testdag te wachten staat. Deze informatie moet ruim van tevoren worden verstrekt.
  • Alle gegevens over u moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld.
  • Het onderzoeksbureau mag uitsluitend rapporteren aan de opdrachtgevende instantie, nooit aan derden.
  • U heeft recht op inzage van het psychologisch rapport, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verzonden.
  • U heeft het recht de rapportage aan de opdrachtgever tegen te houden. Het onderzoeksbureau moet uw beslissing accepteren.
  • De rapportage mag niet méér informatie bevatten dan voor de beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk is.
  • U heeft het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren.
  • Wanneer het rapport aan de opdrachtgever wordt uitgebracht, is de psycholoog, als u daarom vraagt, verplicht een kopie van het rapport aan u te verstrekken.
Het NIP is van mening dat een zorgvuldige behandeling van de kandidaat bij een psychologisch onderzoek te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. De vereisten waaraan het werk van de psycholoog dient te voldoen zijn door het NIP vastgelegd in de Algemene Standaard Testgebruik (AST) en de Beroepscode voor Psychologen