Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks hebben ruim 200.000 volwassenen te maken met herhaaldelijk huiselijk geweld en worden naar schatting 119.000 kinderen mishandeld. Professionals en instellingen hebben een belangrijke rol in het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij moeten signalen van geweld in huiselijke kring herkennen en weten wat te doen. Een meldcode kan hierbij een belangrijke rol spelen.

 
Tijdige en effectieve aanpak
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.  
Voor wie?
Het hanteren van een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling, geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning en eveneens voor politie en justitie. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht!