Eerstelijnsverblijf en Extramurale behandeling

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) publiceerde de regelgeving voor het Eerstelijnsverblijf (ELV) voor 2019. Hierin wordt de inzet van psychologen duidelijker omschreven. Dit gebeurde in overleg met het NIP. Ook de tarieven zijn aangepast. Hierover gaf het NIP meerdere malen bij de NZA aan dat ook de aangepaste tarieven te laag zijn om effectieve zorg te kunnen leveren.

Omdat ook andere veldpartijen, zoals Actiz en Verenso, hierop aandrongen, besloot de NZa om een vervolgonderzoek te starten naar de tarieven en prestaties van het Eerstelijnsverblijf. Het NIP wordt nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek. Eerstelijnsverblijf is bedoeld voor mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. De zorg is gericht op terugkeer naar huis.  

Regelgeving ELV 2019

De volledige regelgeving voor het Eerstelijnsverblijf voor het jaar 2019:  

Verduidelijking inzet psycholoog

Het NIP formuleerde samen met de NZa de inzet van psychologische zorg binnen het Eerstelijnsverblijf. In de beleidsregel van 2019 staat dat psychologische zorg ‘wordt geleverd aan patiënten (met een vermoeden van) gedragsmatige en/of cognitieve problematiek, niet zijnde (specialistische) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.’ Ook wordt in de beleidsregel vermeld dat diagnostiek een onderdeel is van psychologische zorg en dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam moeten zijn om de zorg voor patiënten met gedragsmatige en/of cognitieve problematiek te leveren.  

Geestelijke gezondheidszorg

Het NIP ontvangt al geruime tijd signalen van leden dat er een groeiende behoefte is aan specifieke ggz-vragen, vooral bij ouderen. Omdat dit ook geldt voor het ELV pleitte het NIP ervoor om ook de diagnostiek en behandeling van psychische problematiek in de regelgeving op te nemen. Voor 2019 heeft de NZa daar geen gehoor aan gegeven binnen het ELV. Het NIP zoekt echter samen met andere veldpartijen, zoals het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, naar mogelijke oplossingen hiervoor. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.  

Aanpassing tarieven 2019

De tarieven die gelden vanaf 1 januari 2019 zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Om het verschil t.o.v. 2018 aan te geven, zijn de tarieven van 2018 ook vermeld.
Prestaties Tarieven 2019 Tarieven 2018
Eerstelijnsverblijf laag complex Maximaal € 166,09 € 164,70
Eerstelijnsverblijf hoog complex Maximaal € 253,50 € 229.87
Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg Maximaal € 343,30 € 325,16
Onderlinge dienstverlening Vrij tarief Vrij tarief
 

Aandachtpunten NIP voor vervolgonderzoek tarieven

Het NIP gaf aan langer aan dat de financiering van zorg moet aansluiten bij de huidige praktijk. Psychologen zien namelijk steeds meer cliënten met complexere zorgvragen (en overbelaste mantelzorgers) binnen het ELV, vooral omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en de druk op zelfredzaamheid groot is. Voor het vervolgonderzoek naar de tarieven gaf het NIP een aantal aandachtspunten mee aan de NZA:
  • Ga na of de regelgeving van 2017, waarin psychologische zorg niet werd beschreven, van invloed is geweest op de tijdsregistraties van eerder kostenonderzoek en corrigeer dit, indien nodig, in nieuwe tarieven.
  • Uit het vervolgonderzoek moet blijken welke behandelaars worden ingezet en voor hoeveel uur zorg per patiënt in relatie tot de behandelbehoefte
  • Ga na of er een aparte prestatie moet komen voor de eerste fase van opname, waarbij relatief veel diagnostiek en/of observatie nodig is
De NZa zegde toe deze aandachtspunten mee te nemen. Ook minister Bruins neemt de ontwikkeling van ELV serieus. In de kamerbrief van 28 juni jl. geeft hij aan dat hij gaat kijken naar modulaire integrale bekostiging, waarin verschillende intensiteiten van behandeling mogelijk zijn.  

Zie ook eerdere berichtgeving van het NIP