Langdurige zorg

Langdurige Zorg is zorg gericht op mensen met een langdurige en vaak complexe problematiek waar psychische problemen of gedragsproblemen vaak een onderdeel van zijn. Psychologen werkzaam in de langdurige zorg helpen bij het herkennen, oplossen of leren omgaan met deze specifieke problemen.

De zorgvraag van cliënten en hun directe omgeving stijgt onder andere door de vergrijzing, een complexer wordende samenleving en een toename in verwachte participatie en zelfredzaamheid. Het gaat om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, ernstig psychiatrische patiënten en mensen in de revalidatiezorg. Intussen dalen de budgetten voor langdurige zorg en moeten meer mensen langer thuis (extramuraal) opgevangen worden.

 
  • Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Het NIP is in de voorbereiding zowel voor als achter de schermen druk bezig om de belangen van cliënten en psychologen te behartigen. In het themadossier Wet zorg en dwang vindt u de laatste stand van zaken.
  • Vergeet ook niet om u aan te melden voor de NVO-NIP bijeenkomst over de Wet zorg en dwang op 10 december 2019.
  • Bekijk ook het themadossier Gedwongen zorg