Kinder- en Jeugdpsycholoog in het BIG-register - achtergronden

Internetconsultatie BIG II

De NVO deed bij VWS al in 2013 een aanvraag om het beroep Orthopedagoog Generalist (OG) toe te voegen aan de wet BIG.

Van december 2017 tot februari 2018 heeft een Internetconsultatie gelopen voor de wetswijziging BIG II die onder meer deze toevoeging van de OG zou regelen. Het NIP heeft toen laten weten het wetsvoorstel niet in deze vorm te kunnen ondersteunen, en heeft ervoor gepleit de Kinder- en Jeugdpsycholoog tegelijk met de OG aan de wet BIG toe te voegen.

Het wetvoorstel Wet BIG II  regelt onder meer de toevoeging van het beroep orthopedagoog-generalist (OG) aan de wet BIG. Het NIP kan het wetsvoorstel op dit punt niet ondersteunen, en heeft dit tijdens de internetconsultatie ingebracht. Lees de reactie van het NIP.

Ook leden werden opgeroepen tijdens de internetconsultatie te reageren, op basis van aangeleverde argumenten. De reacties op de internetconsultatie (ruim 1000 in totaal) worden meegenomen in een advies voor de Raad van State. Daarna spreken de Tweede en Eerste Kamer zich nog uit over het voorstel, voordat de wetswijziging van kracht wordt. De behandeling van het wetsvoorstel BIG-II heeft inmiddels enige vertraging opgelopen.

 

Wet Zorg en Dwang

In november 2018 is het wetsvoorstel tot wijziging van de wet Zorg en Dwang naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang (Wzd) en ook een voorstel voor wijziging van de wet BIG (toevoeging beroep OG).

Het NIP heeft half januari 2019 een brief naar de vaste commissie VWS verstuurd met een pleidooi de Kinder- en Jeugd op te nemen in het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met Kamerleden, en is casuïstiek ingebracht.

Uit het Verslag (pdf) met de inbreng van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel Wzd en BIG blijkt dat diverse Kamerleden (van VVD, CDA, D66, SGP, CU en PVV) vragen hebben gesteld waarom de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet in het wetsvoorstel is meegenomen.

In april hebben diverse veldpartijen VWS laten weten bezorgd te zijn over de invoering van de wet Zorg en Dwang  (brief 16 april 2019). In aanvulling daarop heeft het NIP wederom aandacht gevraagd bij de ministers en staatssecretarissen voor de positie van de Kinder- en Jeugdpsycholoog (zie nieuwsbericht 25 april 2019).

 

Groen licht voor wetsvoorstel Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

Minister Bruins heeft in mei 2019 groen licht heeft gegeven voor het voorbereiden van een wetsvoorstel om de Kinder- en Jeugdpsycholoog op te nemen in artikel 3 van de wet BIG. Deze toezegging is voor het NIP, maar vooral voor kinder- en jeugdpsychologen, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, een belangrijke stap in een proces dat al lang loopt.

Het NIP gaat het wetsvoorstel, en de zaken die daarvoor nog geregeld moeten worden, samen met VWS voorbereiden. Dit wetsvoorstel voor toevoeging van K&J aan de wet BIG staat los van de aanpassingswet Zorg en Dwang. Daarin heeft het NIP ook aandacht gevraagd voor de positie van kinder- en jeugdpsychologen, in relatie tot de rol van Wzd-functionaris (zie hierboven).