Jeugdwet – Gesloten jeugdhulp

Aan een plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdhulp valt soms niet te ontkomen als een  jongere zulke ernstige gedrags-, opgroei- of opvoedproblemen vertoont dat zijn ontwikkeling naar volwassenheid belemmerd wordt. Opname en verblijf zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg die hij nodig heeft, zal onttrekken of daaraan door anderen wordt onttrokken. In de Jeugdwet is daartoe de mogelijkheid van de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp opgenomen.

Een verzoek tot plaatsing kan afkomstig zijn van de gemeente, de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de officier van Justitie. Pas als er een instemmingsverklaring is van een gekwalificeerde gedragswetenschapper kan de rechter een verzoek tot gesloten plaatsing inwilligen.