Uitgangspunten Generalistische basis ggz

De Generalistische basis ggz kent  vier integrale zorgproducten:
  1. Basis Generalistische GGZ Kort (BK)
  2. Basis Generalistische GGZ Middel (BM)
  3. Basis Generalistische GGZ Intensief (BI)
  4. Basis Generalistische GGZ Chronisch(BC)
Deze vier producten dekken de zorg die in de toekomst, zoals geschetst in het bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014, wordt geleverd in de GBGGZ. Voor het leveren van deze vier producten geldt dat er bij de cliënt sprake is van een DSM-benoemde stoornis.

Product 1. BGGGZ Kort (BK)

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Product 2. BGGGZ Middel (BM)

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 3. BGGGZ Intensief (BI)

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Product 4. BGGGZ Chronisch (BC)

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de SGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.
  • Opbouw productbeschrijvingen De vier producten zijn opgebouwd uit een aantal componenten. Deze componenten zijn in de expertbijeenkomsten vastgesteld. De componenten zijn: Intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging
  • aanvullende psychodiagnostiek
  • behandeling (met onderscheid naar face-to-face en blended)
  • consultatie
De gemiddelde zorgzwaarte (behandelduur) is 300, 500 en 750 minuten. Het belangrijkste verschil heeft te maken met de ernst van de klacht: het aantal symptomen en de impact op het dagelijks functioneren. Intensieve zorg is bijvoorbeeld alleen geïndiceerd als er sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren. Het product ‘chronisch’ is bestemd voor chronische patiënten die risicogevoelig of instabiel zijn, of bij wie sprake is van remissie. Net als het product ‘intensief’ bedraagt de gemiddelde zorgzwaarte 750 minuten. Vooraf wordt bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de cliënt. Het is mogelijk om tijdens een zorgtraject van zorgvraagzwaarte-producten te wisselen.