Terugblik bijeenkomst kerngroep GHNT

Jeugd-bestuurslid Yael Meijer heeft namens het NIP zitting in het kernteam van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Op 28 oktober 2019 vond er een bijeenkomst van de kerngroep plaats. Hieronder blikt Yael terug op deze bijeenkomst.

 

Het programma Geweld hoort Nergens Thuis komt in een stroomversnelling. We zijn anderhalf jaar op weg en er wordt niet meer geïnventariseerd, maar gewerkt aan concrete actieplannen om geweld terug te dringen in gezinnen, bij partners, op het werk en in de zorg voor ouderen. Door het land heen in diverse regio’s zijn er verschillende pilots (mede) gefinancierd om lopende initiatieven een extra steun in de rug te bieden. Het gaat er om de hulp, de samenwerking en de communicatie rondom het thema geweld en verwaarlozing te verbeteren. Binnenkort volgt de meest recente publicatie van het voortgangsrapport.

In het programma is er aandacht voor de tijdige zorg aan gezinnen met jonge kinderen, het verbeteren van de hulp binnen de vrouwen (en ook mannen!)opvang, de hulpverlening aan daders en de bekendheid van de risico op geweld bij ouderen. Er wordt onder andere gepleit om de kindcheck uit te breiden met de ‘mantelzorg’check, die wel al genoemd staat in de meldcode van het KNMG (beroepsvereniging van artsen) zodat men alerter wordt op het risico op problemen binnen die zorgtaak.

De kerngroep wordt steeds opnieuw geattendeerd op een vaker ondergeschoven groep: de volwassen en jeugd met een verstandelijke beperking, die juist een hoog risico lopen op geweld en verwaarlozing, maar niet altijd expliciet als aandachtsgroep in pilots worden meegenomen.

Eerder werd al melding gemaakt van het landelijk uitrollen van de MDA++ methodiek (zie: MDA++: samenwerkingsverband zorg bij relationeel geweld – 26 juni 2019).  Een overlegstructuur voor structureel onveilige partner- en gezinssituaties die bekend zijn bij zowel de gemeente, de politie als de zorg. De aanscherping van de afstemming en samenwerking tussen zorg en veiligheid én de overheid is een belangrijk aandachtspunt. Hoe kunnen deze verschillende invalshoeken elkaars taal beter begrijpen, zodat er in de diverse overleggen (de beschermingstafels, de mda++, de veiligheidshuizen) over veiligheid en zorg in gezinssituaties passende interventies worden ingezet die elkaar niet tegenwerken.

Het tijdig beschikbaar stellen van interventies op het gebied van zorg is een vaker gesignaleerd probleem. Het stuit vaak op een financiële uitdaging. De leden van de kerngroep worden opgeroepen om met gemeente en met zorgverzekeraars in overleg te gaan om binnen deze problematiek de ruimte te bieden om voorrang te verlenen, om escalatie en moeilijk herstelbare schade te voorkomen.

Een opvallend aandachtspunt binnen de samenwerking tussen zorg en veiligheid is de schijnbare aarzeling bij zorgverleners om deel te nemen aan aan diverse overleggen uit angst voor het mogelijk schenden van het beroepsgeheim en de privacy van hun clienten, waardoor zij een tuchtrechtelijk risico zouden lopen. Deze angst hangt mogelijk samen met onvoldoende kennis over tuchtrecht en de verantwoordingsruimte van de zorgverlener (SKJ of BIG geregistreerd).

Een belangrijk thema dat ook binnen het NIP de volle aandacht verdient!

Met vriendelijke groet,

Yael Meijer