Wanneer kan werkervaring meetellen

Werkervaring kan worden meegeteld als aan de volgende eisen zijn voldaan:

  1. De werkzaamheden zijn verricht op het gebied van de individuele gezondheidszorg.
  2. De werkzaamheden moeten vallen binnen het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog. Dit deskundigheidsgebied is in de wet-BIG omschreven als ‘het verrichten van psychologisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan alsmede het toepassen van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op dienst gezondheidstoestand’. Met andere woorden: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling, met daarbij behorende evaluatie.
  3. De werkzaamheden worden uitgevoerd op (ten minste) het niveau van het beroep gezondheidszorgpsycholoog.

Deze eisen worden verder uitgewerkt in het beoordelingskader. Een aantal belangrijke uitgangspunten uit het beoordelingskader wordt hieronder weergegeven.

 

Individuele gezondheidszorg

Individuele gezondheidszorg is gedefinieerd als ‘werkzaamheden die rechtstreeks gericht zijn op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken’. Het gaat hierbij om de aard van de werkzaamheden en niet de setting. Werk dat gericht is op groepen patiënten, zoals bij preventie, telt niet mee. Daarentegen hoeft het werk niet noodzakelijkerwijs binnen de context van de gezondheidszorg te vallen. Binnen de jeugdhulp, onderwijs, verslavingszorg of revalidatiezorg is het werk van gz-psychologen ook vaak toegelegd op ‘de bevordering of bewaking van de gezondheidszorg’. In het specifieke beoordelingskader worden aan de hand van casusbeschrijving een aantal specifieke voorbeelden gegeven, zie pagina 38-39 van het beoordelingskader.

Een zorgverlener die uitvoerende zorgverleners aanstuurt, superviseert of hun werkzaamheden direct coördineert kan worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. Voorwaarden waaraan hierbij moet zijn voldaan zijn:

  • de uitgevoerde werkzaamheden hebben direct te maken met zorg voor personen;
  • de werkzaamheden die worden aangestuurd, gecoördineerd of gesuperviseerd horen bij het beroep waarmee de leidinggevende, coördinator of supervisor is ingeschreven in het BIG-register.

Dit betekent dat gezondheidszorgpsychologen die werkzaamheden verrichten als supervisor, teamleiders, leidinggevende, werkbegeleider, e.d. kunnen worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg.

 

Kwaliteitszorg onder voorwaarden eveneens individuele gezondheidszorg

In het Beoordelingskader wordt in het algemene deel aangegeven dat de borging en verbetering van de kwaliteit van de zorg een belangrijk aspect is in het handelen van zorgverleners. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op het gebied van kwaliteitszorg mogen, ondanks dat ze niet altijd direct te relateren zijn aan de zorg voor patiënten, worden gerekend tot de individuele gezondheidszorg mits de werkzaamheden wél direct gerelateerd zijn aan:

  • het zorgproces;
  • zorg die betrekking heeft op personen;
  • het deskundigheidsgebied van het beroep waarmee de zorgverlener is ingeschreven in het BIG-register.
Aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan.

 

Gelijkgestelde werkzaamheden

Werkzaamheden in een ander beroep dan gz-psycholoog kunnen meetellen, mits deze werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog en op het niveau van een gz-psycholoog worden uitgeoefend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden als psychotherapeut.

Werkzaamheden die ook meegerekend mogen worden zijn de zogenoemde ‘gelijkgestelde werkzaamheden’. Dit zijn overwegend werkzaamheden als docent die werken binnen opleidingsinstellingen postmaster opleiding tot gz-psycholoog of gz-psycholoog specialist. Daarnaast kunnen werkzaamheden als docent aan de universiteit meetellen als de onderwijsmodules kunnen worden aangemerkt als het centrale vakgebied van het beroep gz-psycholoog. In artikel 3.5 van het besluit Gezondheidszorgpsycholoog is een limitatieve lijst met vakken opgenomen.

 

Werkonderbreking

Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof of langdurige ziekte tellen niet mee. Zwangerschaps- en bevallingsverlof telt wel mee. N.B. Werkervaring vóór de onderbreking telt niet meer mee als je het werk langer dan twee jaar aaneengesloten onderbreekt!

 

Dienstverband

Werk je in dienstverband dan wordt de contractuele arbeidstijd als basis genomen voor de berekening van de uren werkervaring. Voor zelfstandig gevestigden geldt het aantal cliëntcontacturen als basis. Hierbij mogen onder andere uren voor bedrijfsuren, deskundigheidsbevordering, vakantie en ziekte worden opgeteld. In hoofdstuk 4 (pdf) van de het algemene beoordelingskader vind je de specifieke regels voor de urenberekening.