Update Wet zorg en dwang

De minister van VWS heeft op 17 december 2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een aantal onderwerpen, waaronder de implementatieagenda, gegevensaanlevering en crisiszorg.

Het overgangsjaar is beëindigd. Een aantal onderwerpen vergen nog landelijke aandacht. Om deze reden is er met veldpartners een implementatieagenda ontwikkeld. We werken als NIP en/of NVO aan een aantal van deze onderwerpen mee. Over andere onderwerpen blijven we direct op de hoogte door onze deelname aan de landelijke overlegstructuur.

 

Bekostiging

De NZa brengt momenteel via een kostenonderzoek de kosten voor het uitvoeren van de Wzd in kaart, waaronder de kosten die voortvloeien uit het volgen van het stappenplan. De NZa rondt dit onderzoek komend voorjaar af. De uitkomsten van het onderzoek kan mogelijk leiden tot aanpassingen in de Wlz-prestatie en tarieven voor 2022.

 

Crisiszorg

Veldpartijen hebben hun uiterste best gedaan om dit knelpunt op te lossen. Uiteindelijk heeft dit tot bestuurlijke afspraken geleid over een samenwerking tussen de verschillende sectoren en de inkoop en vindbaarheid van crisisplekken waarbij de juiste zorg op de juiste plek is het uitgangspunt is.

De cliënt in crisis wordt opgevangen en met zo min mogelijk vertraging geplaatst, behandeld en verzorgd op de voor die cliënt meest passende plek. Een van de voorwaarden om dit te kunnen bereiken is voldoende geschikt aanbod dat vindbaar en bereikbaar is.

Voor verdere inhoud van de bestuurlijke afspraken verwijzen wij naar de Bestuurlijke afspraken crisisdiensten GGZ, PG, VG ministerie VWS, 11 december 2020 (pdf).

 

Van Spoedwet naar Reparatiewet

Op 1 november 2020 is de spoedwet in werking getreden. De spoedwet wijzigt een aantal bepalingen uit de Wzd. Sinds 1 november kan een medische verklaring ook worden opgesteld door een arts die verbonden is aan de zorgorganisatie waar de cliënt verblijft. Hierbij geldt de voorwaarde dat de arts in het jaar voorafgaand aan het opstellen van de medische verklaring geen zorg aan de cliënt heeft verleend en dat hij onafhankelijk functioneert ten opzichte van de zorgaanbieder.

Inmiddels is een tweede wetsvoorstel tot wijziging van de Wzd bij de Tweede Kamer ingediend. Deze reparatiewet corrigeert een aantal technische fouten in de Wzd en beoogt de uitvoerbaarheid van de Wzd te vergroten. In de reparatiewet wordt onder meer voorgesteld de regeling voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt te wijzigen. Het voorstel houdt in dat een onafhankelijke deskundige de doorslaggevende beslissing mag nemen wanneer een bij de zorg betrokken deskundige en de vertegenwoordiger van de cliënt geen onderlinge overeenstemming bereiken.

Het voorstel in de reparatiewet regelt verder dat de cliëntenraad gelegenheid moet krijgen om te adviseren over het beleidsplan onvrijwillige zorg. Ten aanzien van de verplichting om een mentorschap aan te vragen voor cliënten die geen vertegenwoordiger hebben, wordt verduidelijkt dat deze verplichting alleen bestaat als het een cliënt betreft die wilsonbekwaam is.

 

Meer lezen: