Activiteiten en producten - Wet zorg en dwang

Wat gaat het NIP de komende tijd doen?

 • Handreiking Wzd-functionaris (september 2019)
 • Handreiking Zorgverantwoordelijke (oktober 2019)
 • Handreiking Wilsonbekwaamheid
 • Deelname/leveren bijdrage aan roadshows
 • Bijdrage aan diverse producten VWS
 • NVO-NIP Bijeenkomst over de Wet zorg en dwang (10 december 2019)
 

Wat gaat VWS (nog) doen i.h.k.v. implementatie Wzd?

 • Website dwang in de zorg dwangindezorg.nl.
 • Helpdesk: dwangindezorg.nl/contact , mail: wvggzwzdwfz@minvws.nl
 • Brochures Rechterlijke Machtiging, Inbewaringstelling en Voorwaardelijke Machtiging (voorjaar 2019)
 • Register accommodaties/locaties opzetten en omzetten Bopzregister (voorjaar 2019)
 • Handreiking begrip accommodatie (voorjaar 2019)
 • Handreiking dubbel-/multiproblematiek Wzd/Wvggz (en Jeugd)
 • Metrokaart (alle informatiestromen uit wet t.b.v. informatie-uitwisseling) (komt beschikbaar na aanvaarding wetswijziging en AMvB’s en ministeriele regelingen)
 • Overzicht waarin Bopz met Wzd wordt vergeleken (‘was wordt’ tabel) Lijst van
 • Pilots draaien en Good practices inventariseren en verspreiden
 • Verkennen op welke wijze de Wzd in opleidingen/nascholingen
 • Roadshows: er zullen meerdere regionale bijeenkomsten worden georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over de Wzd
 • Overgangsjaar: De wet treedt in werking per 2020, maar dit jaar zal dienen als een overgangsjaar. In plenair debat van 12 juni is toegezegd door de Minister dat er voor het zomerreces een brief zal zijn waaruit blijkt wat dit overgangsjaar inhoudt.
 

Nog te verschijnen AMvB’s en ministeriele regelingen VWS

 • AMvB over ziekte en aandoeningen die worden gelijkgesteld met psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking en waarop dus de Wzd van toepassing zal zijn.
 • AMvB over onvrijwillige zorg in de ambulante setting, externe deskundige, klachtencommissie en cvp.
 • Ministeriële regeling: Aanwijzing wie zorgverantwoordelijke kan zijn.
 • Ministeriële regeling: Digitaal overzicht van de gegevens die twee keer per jaar aan de IGJ moeten worden verstrekt via een bepaald format. En eisen aan inhoud en wijze van verstrekken van analyse.