Verplichte zorg- actueel

Op diverse punten zet het NIP zich in voor kwalitatief goede zorg. Op een rij wat het NIP zoal doet op het gebied van verplichte zorg.
1. Het NIP participeert in de stuurgroep generieke module dwang en drang in de ggz
Deze module gaat over dwangmaatregelen voor jeugdigen en volwassen vanaf 12 jaar. Enkele leden van het NIP zijn actief in de klankbordgroep waaronder dr. J. Beernink-Wissink (GGNet). De generieke module dwang en drang wordt in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz ontwikkeld door de VU. Onderdeel van de generieke module is het komen tot normen voor gedwongen zorg thuis (link naar Onderzoeksprotocol Dwang in de thuissituatie 26 mei 2015) . De nieuwe wet verplichte GGz (WVGGz ) beoogt gedwongen zorg in de thuissituatie mogelijk te maken; zorgvuldigheidsvereisten en een helder normenkader zijn dan voorwaarden. De generieke module wordt naar verwachting medio 2016 opgeleverd
2. Het Ministerie van VWS consulteerde het NIP in het najaar 2015 over de tweede nota van wijziging bij het voorstel van de Wet Verplichte GGZ 
De nota van wijziging gaat onder meer in op het beter op elkaar aan laten sluiten van de WVggz , de wet zorg en dwang (wzd) en de Wet forensische zorg (wfz). Deze wetten gelden in beginsel voor alle leeftijdsgroepen. Vanuit de leden is geen commentaar gekomen.
3. Het NIP heeft meegewerkt aan multi-disciplinaire richtlijn Dwang in de ggz.
Vanuit een adviesgroep en een werkgroep heeft het NIP meegewerkt aan de ontwikkeling van deze richtlijn. De multi-disciplinaire richtlijn beperkt zich tot dwangmaatregelen betreffende patiënten in de algemene psychiatrie: volwassenen en jeugdigen vanaf 12 jaar, zowel in ambulante als in (dag)klinische zorg. De richtlijn gaat niet over de gesloten jeugdzorg, vallend onder de wet op de jeugdzorg en de machtiging gesloten jeugdzorg. De richtlijn gaat wel over mensen met een verstandelijke beperking die in de psychiatrie worden behandeld. De experts die namens het NIP in de werkgroep en adviesgroep zijn betrokken, zijn: prof. dr. J.H.M. de Moor, dr. L.J. van der Werf, dr. P. Betgem, dr. J. Beernink, mw drs Iris Hoes-van der Meulen en dr U. Nabitz.  De commentaarfase was in het voorjaar van 2015. Er is zoveel commentaar gekomen dat de tekst opnieuw naar de tekentafel is gegaan. Onze leden/bestuurders, met name prof dr Jan de Moor, hebben intensief meegewerkt aan herformulering van de tekst. Deze herziene multi-disciplinaire richtlijn ligt binnenkort bij de beroepsverenigingen voor autorisatie
4. De Inspectie voor de Gezondheidszorg consulteerde het NIP in het najaar 2015 over het toetsingskader terugdringen separeren
Het NIP (bureau en bestuur, met name Dr. P. J. Betgem, gepensioneerd gezondheidszorgpsycholoog, bestuurslid Sectie GGZ NIP en prof dr J. de Moor) is in het najaar van 2015 geconsulteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de totstandkoming van een toetsingskader terugdringen separeren. Het toetsingskader is nog een concept en gaat voor alle leeftijdsgroepen gelden. Er worden normen geformuleerd waarop de IGZ de zorg kan toetsen. De normen zijn gericht op preventie, afzondering en consultatie.
5. Inzet voor goede zorg dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking
De nieuwe wet Zorg en Dwang voor dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking laat op zich wachten. Afstemming met de nieuwe Wet Verplichte GGZ moet eerst goed geregeld zijn. Een concept wettekst ligt bij de eerste Kamer. Over dit onderwerp hebben de secties SOP en ZMVB (in de zomer van 2014 een aanvraag ingediend bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) voor een generieke module. Deze is afgewezen omdat de problematiek als niet passend bij de doelgroep van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz wordt gezien. In 2016 bezien we op welke wijze we de inzet van psychologen binnen deze wet verder vorm kunnen geven.
6. Overlegtafel terugdringen dwang
Het NIP bureau participeert in de overlegtafel terugdringen dwang, waar ook beleidsmedewerkers van GGZNL, LPGGZ, V&VN, Vereniging PAAZ Managers en de IGZ aan deelnemen. Vier keer per jaar worden aan deze tafel visies en activiteiten op het gebied van dwang uitgewisseld. Doel is het afstemmen van standpunten.
7. Inzet voor kwaliteit gehandicaptenzorg
Het NIP (bureau en een van onze bestuurders, drs R. Geus) participeert, samen met en via de NVO in een plan van aanpak kwaliteit gehandicaptenzorg. Het ministerie van VWS wil dit plan van aanpak met veldpartijen ontwikkelen in navolging van een plan van aanpak kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De start vond plaats in de zomer van 2015. Gedwongen zorg maakt onderdeel uit van dit plan.
8. Richtlijnen Jeugdhulp
Er zijn mede vanuit het NIP richtlijnen Jeugdhulp ontwikkeld. Enkele daarvan gaan over dwangmaatregelen zoals bij multiprobleem-gezinnen en uithuisplaatsingen.