Richtlijnen depressie en zorg

Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij depressieve stoornissen verder te verbeteren hebben professionals, patiënten en naasten in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz de Zorgstandaard Depressieve stoornissen ontwikkeld.

 

Kwaliteitsstandaarden

Verder zijn binnen de ggz de volgende kwaliteitsstandaarden relevant m.b.t. depressie: Op ggzstandaarden.nl zijn daarnaast ook andere kwaliteitsstandaarden te vinden die relevant zijn met betrekking tot depressie. Meer algemene informatie over richtlijnen vindt u in het themadossier Richtlijnen op onze website.  

Depressiezorg

De publieke gezondheidszorg richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en daarmee op een gezonde samenleving. Voor depressie gaat het vooral om het bevorderen van mentale gezondheid en de preventie en vroegsignalering van depressieve klachten en stoornissen via jeugdgezondheidszorg (JGZ), ouderengezondheidszorg en gezondheidsbeleid.  

Schema: de keten van depressiezorg

De publieke gezondheidszorg richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en daarmee op een gezonde samenleving. Voor depressie gaat het vooral om het bevorderen van mentale gezondheid en de preventie en vroegsignalering van depressieve klachten en stoornissen via jeugdgezondheidszorg (JGZ), ouderengezondheidszorg en gezondheidsbeleid.

Kern van de uitvoering in het sociaal domein zijn de sociale (wijk)teams. In het kader van de depressiezorg kunnen sociale (wijk)teams een rol spelen bij het bevorderen van de mentale gezondheid en de preventie en vroegsignalering van depressieve klachten en stoornissen bij kwetsbare burgers.

Werk symboliseert de bevordering van mentale gezondheid en preventie van depressie op het arbeidsvlak. Hierin spelen de bedrijfsarts, A&O-psycholoog en/of A&G-psycholoog een grote rol. Bij signalering van depressie kunnen deze professionals doorverwijzen naar de GGZ-keten.

Wat betreft depressiezorg biedt de huisarts, ondersteund door de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), hulp aan patiënten met depressieve klachten of een lichte depressieve stoornis (al dan niet conform DSM-classificatie).

Met de invoering van het nieuwe ggz-stelsel vanaf januari 2014 werden de generalistische basis-GGZ (gb-ggz) en de specialistische GGZ (s-ggz) geïntroduceerd; voor die tijd was er sprake van eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns-GGZ. Wat betreft depressiezorg is de GB-GGZ bedoeld voor patiënten met een niet al te complexe of risicovolle depressieve stoornis conform DSM-classificatie. De S-GGZ is bedoeld voor mensen met een ernstige, complexe en/of risicovolle depressieve stoornis conform DSM-classificatie.