Regiebehandelaar

 

Waarom is er gekozen voor de benaming regiebehandelaar? Betekent dit hetzelfde als hoofdbehandelaar?

Het advies van de commissie Meurs spreekt niet van hoofdbehandelaar maar regiebehandelaar. Het geeft aan dat het gaat om de gene die de regie heeft over het zorgproces. Dat hoeft niet de hoogst opgeleide of hoogste in rang van een instelling te zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een GZ psycholoog regiebehandelaar is en een psychiater medebehandelaar. De taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar staan expliciet beschreven in het model kwaliteitsstatuut.  

De wet BIG maakt onderscheid tussen de basisberoepen (artikel 3) en specialisaties (artikel 14). Waarom komt dit onderscheid niet terug in het model kwaliteitsstatuut?

Het is niet per definitie zo dat GBGGZ alleen door basisberoepen (GZ psycholoog) wordt verzorgd en de gespecialiseerde GGZ alleen door specialismen als Klinisch Psycholoog of psychiater. Evenmin geldt dit voor het onderscheid tussen regiebehandelaarschap in een vrijgevestigde praktijk of een instelling. Deze nuance komt ook terug in de lijsten van mogelijke beroepsgroepen die regiebehandelaar in de diverse settingen van de GGZ zijn. De psychotherapeut verleend bijvoorbeeld zorg in zowel de GBGGZ als Gespecialiseerde ggz. De GZ psycholoog kan in een solopraktijk geen regiebehandelaar voor de gespecialiseerde ggz leveren, maar mogelijk in een instelling wel als deze in een multidisciplinair team een hele specifieke doelgroep bedient waar deze goed in opgeleid is zoals de verslavingszorg of ouderenzorg. Met het kwaliteitsstatuut komt dus een ruimer invulling van het regiebehandelaarschap dan de zorgverzekeraars tot nu toe hanteerden. Toch is er voor hen nu ook een veel duidelijkere veldnorm.  

Moet een regiebehandelaar de hele behandeling regiebehandelaar blijven?

Ja, normaal wel tenzij er bijzondere situaties voordoen. Bijvoorbeeld omdat een cliënt een andere regiebehandelaar vraagt of de regiebehandelaar niet meer beschikbaar is vanwege verandering van werkkring of ziekte. Ook kan tijdens het zorgtraject misschien een andere behandeling nodig zijn, bijvoorbeeld tijdens een crisis of een ander meer urgentere zorgvraag. Dan wordt in overleg met cliënt een andere regiebehandelaar aangewezen  

Bij het hoofdbehandelaarschap was het geregeld dat een gedeelte van de behandeling uitgevoerd kon worden door een medebehandelaar. De zorgverzekeraars bepaalden het maximale percentage dat een hoofdbehandelaar door een ander mocht laten uitvoeren. Komt hier verandering in door het invoeren van de regiebehandelaar?

Ook onder het regiebehandelaarschap zijn nog steeds medebehandelaars mogelijk. Toch kunnen zorgverzekeraars nog steeds normpercentages aangeven voor de tijd dat een regiebehandelaar bij de behandeling betrokken moet zijn. In het rapport van de commissie Meurs worden geen norm percentages voor genoemd. Het NIP gaat met de zorgverzekeraars in gesprek over hun inkoopbeleid en welke percentages zij hanteren. Ook zal het NIP de zorgverzekeraars er op aanspreken, wanneer zij hier de plank misslaan.  

Zijn er binnen een behandeling meerdere regiebehandelaren mogelijk?

Binnen een behandeltraject is er één regiebehandelaar, tenzij er meerdere behandeltrajecten tegelijkertijd plaatsvinden.  

Is een regiebehandelaar binnen een instelling even essentieel als een regiebehandelaar binnen een vrijgevestigde praktijk?

De verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar is hetzelfde. Een regiebehandelaar voert regie over het hele proces. Binnen een instelling zijn naast de regiebehandelaren vaker medebehandelaars in een multidisciplinair team betrokken. Binnen een vrijgevestigde praktijk is de praktijkhouder vaak ook de regiebehandelaar.  

Er zijn momenteel praktijken waar geen BIG-geregistreerde behandelaars zijn en die een psychiater inhuren voor 4 uur in de week, zodat zij aan de eisen van het hoofdbehandelaarschap kunnen voldoen. Komt hier met de invoering van het kwaliteitsstatuut en het regiebehandelaarschap verandering in?

De taken van de regiebehandelaar staan expliciet benoemd in het kwaliteitsstatuut. Dat moet de zorgaanbieder wel kunnen aantonen. In het voorbeeld van een regiebehandelaar die al die taken voor alle cliënten moet uitvoeren in 4 uur per week is dat niet meer te doen. Het is niet uit te sluiten dat dit nog gebeurt maar het is wel heel moeilijk te verantwoorden.  

Kan een GZ-psycholoog regiebehandelaar zijn?

Ja, de GZ-psycholoog kan regiebehandelaar zijn in de GBGGZ bij zowel vrijgevestigde praktijken als bij instellingen. In de GGGZ kan de GZ-psycholoog alleen in een instelling een regiebehandelaar zijn in specifieke omstandigheden zoals beschreven in het Model Kwaliteitsstatuut.  

Hoe zit het met het regiebehandelaarschap met betrekking tot psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog?

De opleider van de psycholoog ofwel GZ-psycholoog is in dit geval de regiebehandelaar.  

Hoe is het regiebehandelaarschap van een verpleegkundig specialist geregeld?

Ook de verpleegkundig specialist kan alleen in instellingen regiebehandelaar zijn. Dit kan enkel in specifieke situaties waarin de focus niet (meer) ligt op behandeling van psychologische en medische aspecten maar op de gevolgen van de aandoeningen en de daaruit voortvloeiende beperkingen.  

Wat wordt bedoeld met de verplichte beschikbaarheid van een psychiater of een klinisch psycholoog?

Wij hebben met negen behandelaren een instelling en krijgen steeds meer te maken met patiënten in de SGGZ met zware problematiek. Het kwaliteitsstatuut stelt de beschikbaarheid van een psychiater of een klinisch psycholoog verplicht. Wordt hiermee bedoeld dat de psychiater of klinisch psycholoog continue aanwezig moet zijn of is het afdoende dat we een samenwerkingsverband hebben met een dergelijke hulpverlener of een bedrijf waar een dergelijke hulpverlener werkt? De psychiater moet beschikbaar zijn maar daarmee niet per definitie continu in de praktijk aanwezig. Een samenwerkingsverband waarmee dit te organiseren is moet daarvoor voldoende zijn. Hoe u de zorg inregelt, bijvoorbeeld op freelancebasis werken met een klinisch psycholoog of werken met een psychiater in loondienst bij een instelling is aan de organisatie zelf.  

Moet een psychiater ingeroepen worden in een MDO bij medische vraagstukken?

Dat hangt af van welke medische vraagstukken en welke andere beroepsbeoefenaren al aanwezig zijn in het MDO. Het kan ook dat betrekken van een huisarts, medisch specialist of verpleeghuisarts afdoende is.  

Wat wordt bedoeld met het experimenteerartikel?

Er zijn zorgaanbieders die voldoen aan sectie I van het kwaliteitsstatuut en professionals willen inzetten die niet regiebehandelaar kunnen zijn onder sectie II en/of III. Deze professionals kunnen door middel van het experimenteerartikel aantonen dat zij bepaalde zorg wel kunnen verlenen en regiebehandelaar kunnen zijn op dit gebied. De beroepen kunnen, bij goed presteren, opgenomen worden onder het regiebehandelaarschap.