Proces omtrent(aanleveren/wijzigingen/controle) kwaliteitsstatuut

Hoe kom ik aan een eigen kwaliteitsstatuut?

Ga naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. De betrokken veldpartijen ontwikkelen een format kwaliteitsstatuut voor zowel vrijgevestigden als instellingen. Deze worden in de zomer openbaar gemaakt zodat iedere zorgaanbieder deze in kunnen vullen en aanleveren.  

Moet het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgaanbieder staan?

Het kwaliteitsstatuut moet openbaar toegankelijk zijn. Hoe het kwaliteitsstatuut beschikbaar wordt gesteld is aan de zorgaanbieder. Het is handig om als zorgaanbieder op de eigen website een link te plaatsen naar het kwaliteitsstatuut. Een link naar een download is voldoende waarbij wij aanraden om het bestand als PDF beschikbaar te maken. De zorgaanbieder mag het ook op aanvraag uitreiken aan belangstellenden. In de instructie bij het invullen van het format wordt nog vermeld of u uw kwaliteitsstatuut op uw eigen site moet plaatsen of dat deze te vinden is op een centrale site. Bovendien kunt u in het kwaliteitsstatuut verwijzen naar informatie die u op de eigen website hebt staan.

Waarom is er een vast format en kunnen zorgaanbieders niet zelf bepalen wat zij over kwaliteit publiceren?

Door een uniform format weet iedere zorgaanbieder welke informatie in ieder geval vermeld moet worden. Ook kan zo geregeld worden dat de informatie beschikbaar blijft, ook als bijvoorbeeld de eigen site uit de lucht is.  

Wat is het verschil tussen het model kwaliteitsstatuut en het format?

Het model is de basis en geeft aan wat er in een kwaliteitsstatuut moet staan met een uitgebreide toelichting. Het format is een vragenlijst die de zorgaanbieder moet invullen en aanleveren.  

Sinds wanneer is het format kwaliteitsstatuut beschikbaar?

Sinds medio 2016.  

Is het format voor het invullen van het kwaliteitsstatuut verschillend per beroepsvereniging?

Nee, het wordt een gezamenlijk eenduidig format van alle partijen.  

Kun je allang van tevoren de vragen van het kwaliteitsstatuut openen om te kijken wat voor antwoorden van mij verlangd worden?

Het format is in juni beschikbaar en moet voor 1 januari ingevuld en aangeleverd zijn. U heeft dus ruim de tijd om het format in te vullen. Het model kwaliteitsstatuut is al openbaar en te vinden op de site van onder anderen ZINL en het NIP. http://www.psynip.nl/themadossiers/kwaliteitsstatuut-curatieve-ggz_.html. U kunt nu dus al lezen wat er van iedere zorgaanbieder verlangd wordt.  

Krijg je als NIP lid bericht van wanneer de portal opengaat?

Ja, via een nieuwsbericht krijgt u een melding.  

Kun je foute antwoorden geven bij het invullen van het kwaliteitsstatuut?

Dat hangt van de vraag af. Een aantal invulvelden zijn verplicht zoals het BIG-nummer. Bij andere vragen is een open invulveld. Voordat u het format ingevuld terug stuurt vindt een automatische check plaats of alle verplichte informatie vermeld is.  

Kan de portal het kwaliteitsstatuut van zorgaanbieders weigeren?

Wanneer een zorgaanbieder de verplichte velden niet invult of als hier informatie mist, kan het ingevulde format afgewezen worden. Als u deze informatie vergeten bent kunt u deze alsnog invullen en het format opnieuw toesturen.  

Kost het aanleveren van het kwaliteitsstatuut geld?

Nee, de hele ontwikkeling en beheer van deze infrastructuur wordt bekostigd uit de kwaliteitsgelden van de zorgverzekeringswet.  

Is het mogelijk om met Apple het kwaliteitsstatuut te uploaden?

Er wordt aan gewerkt dat het aanleveren van het kwaliteitsstatuut vanuit iedere technische omgeving mogelijk is.  

Hoe makkelijk zijn wijzigingen aan te brengen in het kwaliteitsstatuut?

Het format komt als Word of PDF bestand beschikbaar waardoor wijzigingen relatief eenvoudig zijn aan te brengen. Hoe en hoe vaak dit kan wordt momenteel uitgewerkt.  

Wanneer vinden de invulsessies van het kwaliteitsstatuut van het NIP plaats?

Zodra het format en de infrastructuur beschikbaar is zal het NIP deze sessies inplannen. Dat gebeurt vermoedelijk rond de zomer.  

Staat bij het invullen van het kwaliteitsstatuut duidelijk beschreven welke informatie verplicht is om in te vullen en welke informatie niet?

Ja, dat zal in het format aangegeven worden.  

Wanneer voldoet een praktijk aan het kwaliteitsstatuut?

Als alle verplichte velden afdoende zijn ingevuld.  

Wie beoordeelt het ingevulde kwaliteitsstatuut?

Een onafhankelijke partij zorgt voor de infrastructuur en kijkt of alles ingevuld is. Als verplichte informatie ontbreekt, dan wordt dit teruggestuurd naar de zorgaanbieder, zodat de informatie aangevuld kan worden.  

Is er een vorm van controle op het kwaliteitsstatuut?

U verklaart dat u het kwaliteitsstatuut naar waarheid invult. In eerste instantie zal vooral gecontroleerd worden of alle bekende zorgaanbieders inderdaad een kwaliteitsstatuut hebben. Vanaf 2017 kunt u mogelijk gecontroleerd worden door een verzekeraar of de inspectie.  

Wanneer ik het kwaliteitsstatuut invul aan het einde van het jaar en het blijkt dat mijn praktijk op sommige punten niet aan de kwaliteitseisen voldoet, is er gelegenheid om deze punten later aan te vullen?

U kunt in 2017 aanvullende informatie aanleveren. U heeft echter in dit geval geen kwaliteitsstatuut op 1 januari en voldoet daarmee niet aan de verplichting voor het leveren van curatieve ggz in de zvw.