Veel gestelde vraag – Wie moet een kwaliteitsstatuut hebben?

Moeten zorgaanbieders die alleen zorg leveren aan cliënten die zelf betalen, ook een kwaliteitsstatuut hebben?

Ja, elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren. De verplichting geldt voor zowel de generalistische basisggz als de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet (clienten 18+). De huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ), Jeugdhulp of langdurige zorg vallen buiten de reikwijdte van deze verplichting. Het gaat zowel om bestaande als nieuwe aanbieders.

Moeten ongecontracteerde zorgaanbieders ook een kwaliteitsstatuut hebben?

Ja. Het maakt niet uit of je wel of geen contract hebt met een of meerdere verzekeraars.

Moeten ook psychologen die niet beschikken over een BIG-registratie een kwaliteitsstatuut hebben. Bijvoorbeeld als een psycholoog zich niet herregistreert?

Het kwaliteitsstatuut is alleen verplicht voor zorgaanbieders die curatieve geestelijke gezondheidszorg bieden onder de aanspraak ZVW. Niet BIG-geregistreerde psychologen mogen deze zorg niet als regiebehandelaar leveren en kunnen ook geen kwaliteitsstatuut hebben. Deze beroepsgroep kan wel als medebehandelaar in de ggz optreden bij een zorgaanbieder met een kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is ook niet van toepassing op de op psychologische ondersteuning in de huisartsenzorg (POH-GGZ), zorg die valt onder de jeugdwet en de wet langdurige zorg. Ook zorg buiten de aanspraak van het basispakket ZVW, zoals coaching en Mindfulness, kan zonder een Kwaliteitsstatuut worden geleverd. Zelfs als deze wordt vergoed uit een aanvullende verzekering. In dat geval gelden natuurlijk nog wel de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Geldt het kwaliteitsstatuut zowel voor vrijgevestigden als psychologen in loondienst?

Ja. Vrijgevestigden moeten zelf een kwaliteitsstatuut (sectie II) hebben. Voor psychologen in loondienst dient de instelling te zorgen voor een kwaliteitsstatuut (Sectie III).