Zelfstandig gevestigden zonder personeel

Financiële maatregelen Rijksoverheid

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Lees er alles over op Rijksoverheid.nl. Maatregelen die relevant kunnen zijn voor psychologen:  

  1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  2. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

*om overlap tussen regelingen te voorkomen, wordt aan zorgondernemers een extra verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via de continuïteitsbijdrage (zie hierboven). Precieze uitwerking volgt nog, maar duidelijk moet zijn welke steun van de zorgverzekeraar wordt ontvangen, voordat een aanvraag voor de TOGS kan worden gedaan.

 
Uitstel Jaarverantwoording Zorg tot 1 oktober vanwege coronacrisis

De Minister van VWS heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 moeten aanleveren, te verschuiven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020.

Tot 15 juli 2020 (in plaats van 1 april) kan uitstel worden aangevraagd voor de stukken over het verslagjaar 2019.

 

Financiële ondersteuning zorgaanbieders door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zorgverzekeraars bieden ook zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan corona-patiënten een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan. Voor de ggz is een aangepaste regeling gemaakt, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Aanbieders die zorg zonder verblijf leveren en een jaaromzet hebben onder de 10 miljoen euro kunnen vanaf 23 juni een aanvraag indienen bij Zorgverzekeraars Nederland. Voor specifieke vragen over ingediende aanvragen kan contact worden opgenomen met de desbetreffende zorgverzekeraar(s).

 

Aanbieden en declareren van jeugdhulp in Corona-tijd

Aanbieders en professionals in het jeugddomein zoeken tijdens de coronacrisis naar mogelijkheden om jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, rekening houdend met de RIVM voorschriften. Het NIP heeft een aantal zaken op een rij gezet over continuïteit van hulp, financiële zekerheid /compensatiemogelijkheden, en berichtenverkeer tijdens de coronacrisis.

Update: op 25 maart hebben VNG en kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Op 16 april is (een deel van) de uitwerking van de afspraken over de continuïteit van financiering in het sociale domein (Wmo en Jeugdwet) bekend gemaakt.

Lees meer over de uitwerking (vng.nl – 16 april 2020). Op 20 mei is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen.

   

Handige links