Zelfstandig gevestigden met personeel

Financiële maatregelen Rijksoverheid

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Lees er alles over op de rijksoverheid.nl.
Maatregelen die relevant kunnen zijn voor psychologen:

  1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  3. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
  4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
* om overlap tussen regelingen te voorkomen, wordt aan zorgondernemers een extra verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn via de continuïteitsbijdrage (zie hierboven). Precieze uitwerking volgt nog, maar duidelijk moet zijn welke steun van de zorgverzekeraar wordt ontvangen, voordat een aanvraag voor de TOGS kan worden gedaan.  

Uitstel Jaarverantwoording Zorg tot 1 oktober vanwege coronacrisis

De Minister van VWS heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 moeten aanleveren, te verschuiven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020.

Tot 15 juli 2020 (in plaats van 1 april) kan uitstel worden aangevraagd voor de stukken over het verslagjaar 2019.

 

Financiële ondersteuning zorgaanbieders door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zorgverzekeraars bieden ook zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan corona-patiënten een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan. Voor de ggz is een aangepaste regeling gemaakt, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Aanbieders die zorg zonder verblijf leveren en een jaaromzet hebben onder de 10 miljoen euro kunnen vanaf 23 juni een aanvraag indienen bij Zorgverzekeraars Nederland. Voor specifieke vragen over ingediende aanvragen kan contact worden opgenomen met de desbetreffende zorgverzekeraar(s).

 

Aanbieden en declareren van jeugdhulp in Corona-tijd

Aanbieders en professionals in het jeugddomein zoeken tijdens de coronacrisis naar mogelijkheden om jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, rekening houdend met de RIVM voorschriften. Het NIP heeft een aantal zaken op een rij gezet over continuïteit van hulp, financiële zekerheid /compensatiemogelijkheden, en berichtenverkeer tijdens de coronacrisis.

Update: op 25 maart hebben VNG en kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Op 16 april is (een deel van) de uitwerking van de afspraken over de continuïteit van financiering in het sociale domein (Wmo en Jeugdwet) bekend gemaakt.

Lees meer over de uitwerking (vng.nl – 16 april 2020). Op 20 mei is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De verlenging is in lijn met de afspraken in de overige zorgdomeinen.

 

Tips

 
Meld betalingsonmacht!

Als bestuurder kun je aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen én je dat niet tijdig meldt. Het gaat hierbij onder andere om de loonheffingen, omzetbelasting en de premies bedrijfspensioenfonds. Als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, is sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald schriftelijk worden gemeld.

  • Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meld je schriftelijk bij de Belastingdienst (digitaal of met het meldformulier op belastingdienst.nl).
  • Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meld je bij het bedrijfspensioenfonds.

Let op: een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Wij kunnen met het indienen van beide verzoeken behulpzaam zijn.

 
Terugvragen btw

Als afnemers hun schulden niet meer kunnen betalen, dan kan ter zake voldane btw onder voorwaarden worden teruggevraagd.

 
Aanpassen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 (voor zover aan de orde)

Als er omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kan een nieuwe voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 worden aangevraagd. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast.

 
Inlenen personeel

Let op: indien degene van wie jij inleent, de loonheffing niet betaalt, kun je als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Borgstelling leningen: BMKB-regeling

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) van dit borgstellingskrediet.

 

Handige links