Toelichting cruciale beroepen

De Rijksoverheid heeft bepaald dat ouders in bepaalde beroepsgroepen recht hebben op ‘noodopvang’ als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen.

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen cruciale beroepen en vitale processen. Zie hieronder de informatie van de Rijksoverheid:

 

NB: de overheid geeft ook aan:

  • De huidige lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Welke beroepen en/of functies daar precies onder vallen is maatwerk. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.
  • De opvang die geboden wordt blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.
  • Als een kind ziekteverschijnselen vertoont, kan het geen gebruik maken van de noodkinderopvang.

 

Op de vraag Is psycholoog een cruciaal beroep, kan niet eenduidig JA worden geantwoord
Niet alle psychologen voeren een cruciaal beroep uit. Maar veel psychologen wel. Je oefent als psycholoog namelijk wel een cruciaal beroep uit als je werkt in de Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Specifieker 
Wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg en direct zorg verleent of een functie uitoefent die dat mogelijk maakt, behoort tot de groep mensen met een cruciaal beroep.   Wie werkt onder de WLZ, WMO en Jeugdwet ook. Als professionals die onder de Jeugdwet en de WMO vallen worden genoemd:

  • Veilig thuis medewerkers
  • Jeugdbeschermingsmedewerkers
  • Jeugdhulp medewerkers
  • Sociaal werkers