Nieuws

Update functiebeschrijving en -waardering psychologisch specialist (de weg naar FG 75)

19-05-2022 De NVGzP en het NIP hebben samen hard gewerkt om in het landelijke systeem voor functiewaardering in de zorg (FWG) de verzwaring van de psychologische specialismes terug te laten komen in de update van de gedragsdeskundige functies. Dit is in afstemming met FBZ gebeurd, en heeft ertoe geleid dat functiegroep FG 75 recent voor specifieke situaties is opengesteld voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Bovendien is de functiebenaming psychologisch specialist toegevoegd aan de gedragsdeskundige functies. Deze wijzigingen gelden in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ en de VVT.


Uitstel besluitvorming toekomst Wet BIG

18-05-2022

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Ook het NIP heeft meegepraat over ontwikkelingen in deze wet. Drie onderwerpen stonden centraal in een verkennend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de wet BIG:


logo fbz

Onderhandelingsakkoord voor de Cao Nederlandse Universiteiten

18-05-2022 Op 12 mei 2022 heeft AC/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023. Deze cao liep 31 maart af. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht per 1 april ingaan. Er is een salarisverbetering voor de korte termijn en een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zoals goede faciliteiten voor ouderschapsverlof en heldere voorwaarden voor scholing.


Nieuwe Cao Jeugdzorg is rond!

17-05-2022 De nieuwe Cao is een feit en gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. NIP-leden die onder de Cao Jeugdzorg vallen, hebben ingestemd met de Cao-afspraken in het onderhandelaarsakkoord, naast leden van andere bij FBZ aangesloten verenigingen; leden van FNV en CNV en de achterban van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. NIP-leden hebben via FBZ inbreng gegeven aan de Cao-tafel.


Extra plaatsen in 2023 voor opleiding psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog!

17-05-2022 Ook deze keer zijn er na een eerste aanvraagronde plaatsen overgebleven voor de opleidingen psychotherapeut (6 overgebleven plaatsen), klinisch psycholoog (52 overgebleven plaatsen), en klinisch neuropsycholoog (6 overgebleven plaatsen).


Branches, professionals en cliënten: Eigen bijdrage jeugdhulp is niet acceptabel

17-05-2022 Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen bijdrage ligt daarmee nog steeds op tafel. Dat is voor de zorgaanbieders, professionals en cliënten niet acceptabel. Op die manier komt de rekening te liggen bij de mensen die deze zorg nodig hebben en krijgen ze te maken met een extra drempel. Hierdoor wordt de jeugdzorg minder toegankelijk; de kans is groot dat wordt afgezien van nodige zorg.


NIP maakt zich zorgen: continuïteit van zorg in de knel

27-04-2022 Het NIP vertegenwoordigt psychologen in de volle breedte van het vakgebied, en in de zorg zijn we de een-na-grootste beroepsgroep. Onze psychologen werken dan ook in alle sectoren van de zorg. De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en het sociale domein zijn onderwerpen die ons na aan het hart liggen.


Kabinet schrapt bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg

27-04-2022 Op 26 april bracht RTL nieuws naar buiten dat de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van tafel zijn. De afgelopen maanden (sinds publicatie van het coalitieakkoord) hebben wij ons hard gemaakt voor het terugdraaien van deze bezuinigingen. Dit besluit van het kabinet is dus een goede eerste stap, maar wij zien ook haken en ogen bij de alternatieven die de regering nu gaat onderzoeken om dit betaalbaar te maken.


Uitspraak van de maand april 2022: Hoe voorkom je misbruik van rapportage?

26-04-2022 In artikel 27 en 28 van de Beroepscode zijn artikelen opgenomen die misbruik van resultaten van beroepsmatig handelen (zoals rapportage) moeten voorkomen. In de praktijk blijkt dat psychologen deze artikelen lang niet altijd kennen. In de klacht die leidde tot deze uitspraak van de maand werd hierover terecht geklaagd. De psycholoog kreeg uiteindelijk geen maatregel opgelegd omdat zij ter zitting de toezegging deed de rapportage schriftelijk te herroepen.


Koninklijke onderscheiding voor Helen Bakker

26-04-2022 Op 26 april is zeer gewaardeerd NIP-lid Helen Bakker in het Stadhuis in Utrecht verrast met een Koninklijke onderscheiding. Ze kreeg het lintje als blijk van waardering, onder meer voor haar jarenlange inzet op het gebied van jeugd(rechten), zowel nationaal als internationaal.


Herinnering: Is het Kwaliteitsstatuut al aangepast?

25-04-2022 De afgelopen dagen heeft Mediquest herinneringsberichten gestuurd aan de zorgaanbieders met daarin de vraag of het Kwaliteitsstatuut inmiddels al is aangepast. Voor 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet immers hun Kwaliteitsstatuut ingevuld of aangepast te hebben conform het format LKS versie 3.0.


Earth Day 2022: Psychologen komen in beweging tegen klimaatverandering. Doe je mee?

20-04-2022 “Het nieuwste rapport van het klimaatpanel IPCC stelt dat gedragsverandering een sleutelrol speelt in de oplossing van de klimaatcrisis. Het is dan ook van groot belang dat kennis over de psychologie van gedragsverandering een significante rol krijgt in klimaatbeleid.” zegt Reint Jan Renes, voorzitter van de NIP expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering en lector Psychologie voor een Duurzame stad.


logo fbz

Onderhandelaarsakkoord voor een eigentijdse Cao Jeugdzorg

14-04-2022 Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021. NIP-leden in de CAO Jeugdzorg krijgen hierdoor in drie jaar tijd in totaal 8% salarisverhoging. Verder zijn er afspraken gemaakt over werkdruk en plaats- en tijdonafhankelijk werken.


‘Aanvaardbare termijn’ in de Richtlijn Uithuisplaatsing herzien

14-04-2022 Kinderen groeien het fijnst op bij hun ouders. Als de bescherming van een kind toch vraagt om (tijdelijke) uithuisplaatsing, dan hoort die plek zo thuis mogelijk te zijn. Wanneer een kind uit huis wordt geplaatst moet volgens de Nederlandse wet voor ieder kind binnen een aanvaardbare termijn besloten worden waar het kind definitief gaat opgroeien. Deze termijn is nader uitgewerkt in de professionele Richtlijn Uithuisplaatsing. De formulering uit de richtlijn blijkt in de praktijk soms aanleiding te zijn voor onevenwichtige besluitvorming. De drie eigenaren van de richtlijn, de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW, en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) passen deze formulering daarom aan.


Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp

11-04-2022 De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) - waaronder het NIP - verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel.


Richtlijn “Samen beslissen over passende hulp” vernieuwd

06-04-2022 De richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp is aangepast. In de nieuwe versie komt de kern van het samen beslissen als basishouding veel prominenter naar voren. Ook is de leesbaarheid van de richtlijn verbeterd. Naast de richtlijn zelf, zijn ook de werkkaarten vernieuwd.


NIP en andere veldpartijen gaan gezamenlijk aan de slag voor een betere Wet zorg en dwang

01-04-2022 Gesteund door alle veldpartijen en het ministerie van VWS, is  een werkgroep gestart om vanuit het hele werkveld aanbevelingen te doen voor een betere wzd. Onder het motto ‘Een versterkte geest, een vereenvoudigde letter’ gaan we hier in de periode tot de zomer mee aan de slag.


Sociaal-emotionele vaardigheden verankeren in het onderwijs

31-03-2022 Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten in een position paper voor structurele verankering van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum.


Zorg rondom bijwerkingen psychostimulantia

30-03-2022 De kwaliteitsstandaard Bijwerkingen van AkwaGGZ is herzien en uitgebreid met informatie over psychostimulantia. Mede op verzoek van het NIP is een hoofdstuk over psychostimulantia aan de kwaliteitsstandaard toegevoegd.


Webinar: Samen beslissen in de ggz (19 april)

30-03-2022 Om 'Samen beslissen' te ondersteunen organiseert AkwaGGZ een gratis interactief webinar op 19 april van 20.00-21.30 uur. Hoe werkt 'Samen beslissen' in de praktijk? Welke keuzes zijn er te maken en op welke momenten? Wat helpt hierbij en wat maakt het soms lastig? Deze vragen komen het webinar aan bod. Ook worden nieuw ontwikkelde hulpmiddelen besproken.