Implementatie Kwaliteitsstatuut uitgesteld tot 1 juli 2022

Het NIP is tevreden met het uitstel van zes maanden; zo is er meer tijd voor afstemming binnen de stuurgroep GGZ over onderwerpen waar nog geen duidelijkheid over is.

De stuurgroep heeft als opdracht om de verplichte invoering van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) in goede banen te leiden. Het NIP en de andere partijen hebben hiervoor knelpunten benoemd en mogelijke oplossingen aangedragen.

Het Kwaliteitsstatuut zou per 1 januari 2022 verplicht worden ingevoerd. De stuurgroep GGZ heeft op 22 maart j.l. besloten dat implementatie wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Het huidige LKS blijft daarmee geldig tot deze datum. Zorgaanbieders met een geldig kwaliteitsstatuut hoeven dus nog niet in actie te komen.

Het NIP heeft om dit uitstel gevraagd omdat nog geen overeenstemming is bereikt over onderstaande onderwerpen:

  1. Verwevenheid van implementatie LKS GGZ met het Zorgprestatiemodel (ZPM)
  2. Praktische (technische) implementatie
  3. Positie GZ-psycholoog in het LKS
  4. Positie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/SKJ in het LKS

 

Hoe nu verder?

Verschillende expertgroepen en een werkgroep gaan nu voor de stuurgroep aan de slag met de uitwerking van deze thema’s:

  • Expertgroepen geven een nadere duiding van de beroepsgroepen en categorieën
  • De werkgroep buigt zich over de implementatie van multidisciplinaire, lerende netwerken.
  • Akwa GGZ maakt een planning voor de aanpassing van overige kwaliteitsinstrumenten, zoals de generieke module Verwijzing, triage en diagnostiek.
  • De essentie van het Kwaliteitsstatuut moet worden meegenomen in het Zorgprestatiemodel zodat bekostiging volgt uit de inhoud. De expertgroep heeft een belangrijke rol in het bewaken van deze samenhang.
    N.B. Voor de bekostiging in 2022 hanteert het programma Zorgprestatiemodel de huidige (limitatieve) lijst met regiebehandelaren. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaarschap.

De samenstelling van de expertgroepen en de werkgroep is nog niet definitief maar het NIP neemt hier sowieso aan deel. Dit en meer is ook besproken in de klankbordgroep Hoofdlijnenakkoord GGZ (29 maart jl.).

Het NIP blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en we blijven jullie informeren via onze nieuwsbrief en social media.

 

Meer weten?