Update Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Deze week is er een update gestuurd aan de Tweede Kamer over het Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Het NIP is gevraagd om mee te denken bij het opzetten van zo’n akkoord en we hebben input geleverd in afstemming met de secties.

Levensloopbenadering en aandacht voor preventie én versterken mentale gezondheid

Er lijkt overeenstemming te zijn om de aanpak integraal en domeinoverstijgend in te steken. Nu loopt preventieve inzet op mentale gezondheid vaak stuk op de grenzen tussen de verschillende domeinen. Ook is er aandacht voor een levensloopbenadering en het versterken van mentale gezondheid (amplitie), waar het NIP al langer voor pleit.

Samenhang met andere programma’s

Verder zal gekeken worden naar samenhang met andere programma’s die lopen bij de ministeries en waar het NIP bij betrokken is, zoals de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS) en de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

Scoping studie Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving

Bij de brief aan de Tweede Kamer zit een Scoping studie Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving uitgevoerd door het Trimbos Instituut. Hierin is op basis van wetenschappelijk onderzoek een overzicht gemaakt van de meest prangende behoeften, knelpunten en kennishiaten ten aanzien van preventie in de mentale gezondheid. Mentale gezondheid komt volgens de onderzoekers tot stand door een wisselwerking tussen twee aspecten die beide een continuüm vormen: mentaal welbevinden enerzijds en psychische klachten en stoornissen anderzijds.

Vervolg

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) benoemt in de brief een aantal vervolgstappen. Er vindt bijvoorbeeld een onderzoek plaats naar een begrippenkader voor de mentale gezondheid en daarnaast naar de korte- en langetermijneffecten van corona. Uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2022 verwacht. Ook vindt er een inventarisatie plaats van bewezen effectieve interventies en welke hiaten hierin nog bestaan.

Het NIP volgt de ontwikkelingen in dit dossier op de voet en levert verdere input hierbij in afstemming met de leden. Ken je bewezen effectieve interventies die niet mogen ontbreken bij de inventarisatie, mail hierover dan 1) een korte omschrijving en 2) inclusief wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit naar info@psynip.nl met vermelding van ‘Effectieve interventie voor Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid’ in de onderwerpregel.