Tuchtrecht SKJ na vijf jaar geëvalueerd

De tuchtrechtprocedure voor jeugdzorgprofessionals bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is ‘zorgvuldig, klantvriendelijk en professioneel’. 

Zo stelt onderzoeksbureau Nivel vast in het onlangs verschenen rapport ‘Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg’. De evaluatie, die in opdracht van SKJ is uitgevoerd, stemt ook tot nadere bezinning op het onderliggende doel van het SKJ-tuchtrecht, het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsmatig handelen van jeugdprofessionals.

Het NIP was naast andere belangrijke stakeholders in het jeugddomein nauw betrokken bij het evaluatieonderzoek en zal ook graag betrokken worden bij het uitvoering geven aan de door Nivel opgestelde aanbevelingen. Vooral waar het gaat om de gewenste verbetering van het lerende effect van het tuchtrecht ziet het NIP een belangrijke rol voor de beroepsverenigingen.

Het is de bedoeling dat niet alleen de individuele aangeklaagde professional maar ook de beroepsgroep als geheel daarvan kan leren om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te verbeteren. Beroepsverenigingen kunnen professionals daarin ondersteunen, en doen dit ook al door middel van het publiceren en ‘vertalen’ van uitspraken naar de dagelijkse praktijk, beroepsethische adviezen en handreikingen, ook om klachten te voorkomen.

Ook de belastende ervaring die het tuchtrecht voor professionals betekent is een belangrijk aandachtspunt, de mogelijkheden om klachten te behandelen op een door professionals minder als aanvallend ervaren manier verdienen nader onderzoek. Ook hebben de beroepsverenigingen aandacht gevraagd voor het feit dat niet alle klachten op juiste plek terecht komen en dat er grote behoefte is aan eenduidige voorlichting en ondersteuning van klagers door een onafhankelijke instantie.