SiRM: Hoofdlijnenakkoorden in gewijzigde vorm voortzetten

Het NIP behartigt voor HLA-onderwerpen jullie belangen rechtstreeks aan de overlegtafels. Op dit moment bereiden wij samen met onze leden onze input voor een mogelijk toekomstig HLA voor. Hierbij staat de kwaliteit van de beroepsuitoefening voorop.
In opdracht van het ministerie van VWS heeft SiRM nu een lerende evaluatie uitgevoerd van het gebruik van de sinds 2012 afgesloten HLA’s in de zorg. Het doel hiervan is om lessen te trekken uit de ervaringen van betrokkenen met de huidige HLA’s voor eventuele volgende HLA’s. De meeste partijen die aan de evaluatie hebben meegewerkt, waaronder het NIP, geven aan het instrument HLA een goed bestuurlijk middel vinden om veranderingen in de zorg te bewerkstelligen. Vrijwel alle betrokken partijen staan open voor een of meerdere nieuwe HLA’s. Wel adviseren partijen om HLA’s en de totstandkoming daarvan effectiever te maken. Hiertoe doen partijen ook een aanzet.

Maatschappelijke opgaven als uitgangspunt

Partijen adviseren ten eerste om afgebakende maatschappelijke opgaven als uitgangspunt te nemen voor het sluiten van akkoorden. Dit leidt namelijk tot meer gelijkheid in ambities en meer focus in het akkoord. Het advies is om sector-overstijgende akkoorden te sluiten als inspanning van meerdere sectoren nodig is om een maatschappelijke opgave te realiseren. Als de minister van VWS ervoor kiest om het sluiten van sectorale akkoorden te continueren, is extra aandacht voor focus en voor samenhang tussen sectoren nodig.

Sterke regierol VWS

Ten tweede vragen partijen om een sterkere regierol van VWS in een HLA-cyclus die in elke fase anders ingevuld kan worden. VWS is als stelselverantwoordelijke het beste in staat om de breedte van het veld en de lange termijn te overzien. Bovendien legt de minister verantwoording af aan het parlement en kan deze nieuwe wetgeving indienen.

Concrete doelstellingen

Ten derde adviseren partijen om doelstellingen concreter te maken. Concrete doelstellingen zorgen voor een eenduidige interpretatie en maken de uitvoering sneller en eenvoudiger, doordat rollen en verantwoordelijkheden makkelijker toegewezen kunnen worden. Daarnaast is de voortgang beter te monitoren.

Duidelijke governance

Tot slot adviseren de meeste partijen om binnen een HLA alleen degenen met een grote veranderopgave direct te betrekken om sneller voortgang te boeken. Daarnaast kan betrokkenheid van burgers en patiënten helpen om partijen scherp te houden. Andere partijen kunnen op diverse manieren betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van een HLA. Partijen adviseren om voor elk HLA de inrichting en besluitvormingsstructuur te specificeren in een procesontwerp. Het NIP heeft hierbij expliciet gepleit voor een stevige positie aan tafel voor psychologen in de zorg.