Schoolpsychologen werken mee aan praktijkkaarten welbevinden

De coronaperiode heeft de urgentie versterkt van aandacht voor het welbevinden van leerlingen.
Veel scholen willen hierin dan ook in investeren, niet alleen tijdens de pandemie, maar ook structureel. Schoolpsychologen kunnen daarbij helpen

Al eerder dit jaar werd de kennis van schoolpsychologen ingezet voor welbevinden op school.  Onlangs zijn er weer twee praktijkkaarten ontwikkeld, waaraan is meegewerkt door de Corona Expertgroep Schoolpsychologen van het NIP: ‘Duurzaam investeren in Welbevinden’ en ‘Welbevinden en gelijke kansen’.

De kaarten zijn tot stand gekomen met ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs en zijn bedoeld om po-, vo- en (v)so-scholen te ondersteunen. Dat het merendeel van de scholen wil inzetten op het welbevinden van leerlingen blijkt uit de recente voortgangsrapportage van het programma.

Duurzaam investeren in Welbevinden

Veel scholen willen meer en structurelere aandacht voor welbevinden. Tegelijkertijd maakt de ervaren druk in het onderwijs het lastig om juist nu met afstand naar de eigen school te kijken en te werken aan een geïntegreerd plan. De praktijkkaart ‘Duurzaam investeren in Welbevinden’ biedt concrete handvatten om (opnieuw) overzicht te krijgen over wat de school al doet op het gebied van welbevinden en dit verder uit te bouwen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat investeren in welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Binnen de school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen. Dit wordt ook wel een schoolbrede aanpak genoemd.

Welbevinden en Gelijke kansen

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een situatie waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Stressvolle omstandigheden in de wijk of in het gezin kunnen de ontwikkeling van deze kinderen nadelig beïnvloeden. Het gaat om omstandigheden zoals armoede, chronische stress, ingrijpende gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, discriminatie en laaggeletterdheid. Voor kinderen die opgroeien in een omgeving met dergelijke risicofactoren is het daarom extra belangrijk dat er aandacht is voor hun welbevinden. Pas als leerlingen zich veilig voelen zijn ze in staat om te leren en tot zelfontplooiing en talentontwikkeling te komen. Aandacht voor veerkrachtversterkende factoren is evengoed van belang, zoals het gevoel erbij te horen, de mogelijkheid krijgen om talenten te ontwikkelen, goede relaties hebben, om kunnen gaan met tegenslagen en kracht te halen uit diversiteit.

Downloads

Bekijk ook de eerder ontwikkelde menukaart en praktijkkaart Welbevinden: van analyse naar interventie die ondersteunen bij het bepalen van prioriteiten en kiezen van interventies op korte termijn.

De praktijkkaarten zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en opgesteld door de Coalitie Welbevinden, bestaande uit de samenwerkende kennisinstituten Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ, Gezonde School en het Trimbos-instituut.