Kwaliteitsregister voor POH-GGZ en verwarring over verplichte inschrijving

Op diverse websites wordt gemeld dat de POH-GGZ-functionaris per 1 juni 2021 verplicht moet zijn ingeschreven in het onafhankelijke kwaliteitsregister POH-GGZ. Deze berichtgeving is feitelijk onjuist.

Het kwaliteitsregister voor de POH-GGZ is opgezet door een expertgroep van een negental organisaties. Hierin namen deel vertegenwoordigers van de BPSW, InEen, de LHV, de LVPOH GGZ, het NHG, het NIP, de NVvPO, PsyHAG en de V&VN.

De feiten op een rij:

 

Maart 2020 is een nieuw Functie- & competentieprofiel Praktijkondersteuner huisarts GGZ 2020 (Versie 1.0) vastgesteld
Het NIP heeft hier een bijdrage aan geleverd en staat hier volledig achter

De functie POH-GGZ betreft primair een functie ter ondersteuning en onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. De werkzaamheden van de POH-GGZ sluiten daarom nauw aan bij de huisarts-geneeskundige zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten.

Leidend hierbij zijn de NHG-Standaarden en andere richtlijnen voor de huisartsenzorg voor genoemde patiënten, alsmede de voor de huisartsenzorg relevante kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken van Akwa ggz.

Het functieprofiel beschrijft de inhoud van de werkzaamheden van de POH-GGZ, de taakverdeling en de samenwerking, het functieniveau en de noodzakelijk geachte scholing en beroepspraktijkervaring. Het competentieprofiel beschrijft waaraan een POH-GGZ moet voldoen om vakbekwaam te zijn.

 

Maart 2020 zijn Inhoudelijke eisen aan het Kwaliteitsregister ‘Praktijkondersteuner huisarts GGZ’ vastgesteld
Het NIP heeft hier een bijdrage aan geleverd en staat hier volledig achter

Een kwaliteitsregister heeft tot doel deskundigheid van een bepaalde beroepsgroep of een bepaalde groep professionals, in dit geval de POH-GGZ, op een transparante wijze te borgen overeenkomstig breed gedragen normen zoals die door relevante partijen zijn opgesteld. Het NIP is vóór een onafhankelijk register vanwege de instroom vanuit meerdere opleidingen, maar tegen een verplichte inschrijving voor haar leden.

 

Gesprekken over implementatie van het onafhankelijke Kwaliteitsregister lopen nog

 De partijen die het kwaliteitsregister hebben opgesteld zijn nog met elkaar in gesprek over de precieze invulling. De vraag daarbij is o.a.: hoe maak je de verbinding tussen de beroepscode van het NIP en het kwaliteitsregister van de POH-GGZ? Welke instroomeisen zijn er voor master-psychologen die de functie van POH-GGZ uitoefenen?

Daarnaast dient de onafhankelijkheid van het register goed geregeld te zijn. En de kosten voor onze leden beperkt te zijn evenals de administratieve lasten.

 

Hoe nu verder?

Wij willen graag dat dit onafhankelijke register er voor de POH-GGZ-ers komt, zodat de POH-GGZ die dat wil de mogelijkheid heeft om zich in te schrijven.

Totdat er een definitief besluit is genomen geldt er geen verplichting per 1 juni 2021 ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister POH-GGZ.

Via onze nieuwsbrieven en onze website houden we onze leden op de hoogte over eventuele veranderingen en de mogelijke gevolgen.