Een nieuw landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, hoe nu verder?

Op 15 december 2020 heeft het Zorginstituut (ZIN) een nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) ingeschreven in het register van ZIN. 

Daarmee is de invoering van het LKS per 1 januari 2022 in principe verplicht voor de curatieve ggz die valt onder de Zorgverzekeringswet (nb: niet voor jeugdhulp, inclusief jeugd-ggz die valt onder de Jeugdwet).

 

Knelpunten LKS

Vooraf moeten worden gesteld dat de GGZ-partijen er met elkaar niet uitkwamen en dat ZIN uiteindelijk haar doorzettingsmacht heeft gebruikt. Dat heeft geleid tot het statuut zoals het nu is en dat door de Kwaliteitsraad van ZIN is opgesteld. En dan is het haast onvermijdelijk dat er dingen in staan die partijen liever anders hadden gezien. En zo is dat ook nu het geval.

  • Op 18 februari 2021 was een eerste bestuurlijk overleg over het LKS. Alle betrokken partijen, behalve MIND, hebben het signaal afgegeven dat de verplichte invoering per 1 januari 2022 niet haalbaar is. Dit verhoudt zich niet met de implementatie van het zorgprestatiemodel (ZPM), dat ook per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Binnen het ZPM-programma is geen tijd meer om alle eisen die voortvloeien uit de invoering van het LKS op tijd door te voeren. En dat gaat in de praktijk dan allerlei problemen geven. Op korte termijn wordt een stuurgroep opgericht om de implementatie van het LKS aan te sturen. Het NIP zal deel uitmaken van deze stuurgroep. Het NIP pleit voor uitstel van de invoering van het LKS tot 2023. Dit zal het eerste punt op de agenda van deze stuurgroep zijn.
  • Als hierover een besluit is genomen zal de stuurgroep zich naar verwachting ook buigen over inhoudelijke issues en de (voorbereiding van) implementatie. Het NIP is het bijvoorbeeld niet eens met het ontbreken van de GZ-psycholoog als indicerend behandelaar in categorie B (hoog complexe problematiek, laagcomplex zorgaanbod). Het lijkt alsof de rol van GZ-psycholoog wordt gedegradeerd t.o.v. de huidige werkwijze. Er komt meer druk op de PT en K(N)P die minder ruim vertegenwoordigd zijn. Dit gaat leiden tot wachtrijen bij de indicatiestelling en bij de uitvoering.
  • We missen de K&J-psycholoog NIP als coördinerend en indicerend behandelaar in het statuut. De Kinder- en Jeugdpsycholoog, die qua opleiding gelijkwaardig is aan de BIG-geregistreerde gz-psycholoog (en zoals voorzien in het advies Beroepenstructuur op termijn wordt samengevoegd met de gz-psycholoog tot een nieuw basisberoep in de wet BIG), kan niet optreden als regiebehandelaar. Dat heeft tot gevolg dat belangrijke ontwikkelingspsychologische expertise van hooggekwalificeerde professionals niet kan worden ingezet bij de hulp aan jongeren en jongvolwassenen, in een kwetsbare fase van hun leven. 

 

Vragen over LKS: webinar op woensdag 10 maart (18.30 – 20.00 uur)

Er zijn ook nog veel vragen over het waarom, wat en hoe van nieuwe LKS. Op 10 maart a.s. organiseert het NIP een ledenwebinar over het Landelijk Kwaliteitsstatuut.

Ook de psychologen die lid zijn van de NVP en van de NVGzP zijn van harte uitgenodigd. Hans de Veen zal als voorzitter van het NIP het webinar openen. Monique Rook, directeur van het NIP, zal het webinar faciliteren. We zijn heel blij dat  Jan Kremer en Floortje Schepers bereid zijn om namens de Kwaliteitsraad van ZIN het Kwaliteitsstatuut GGZ toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Aan orde komt o.a. het onderscheid tussen de indicerend regiebehandelaar en de coördinerend regiebehandelaar, het onderscheid in complexiteit van de zorgvraag en complexiteit van het aanbod, de Lerende netwerken (iedere indicerend of coördinerend regiebehandelaar is onderdeel van multidisciplinair netwerk dat minimaal 2x/jaar bijeenkomt), etc.

Voorafgaand aan het webinar kunnen deelnemers hun vragen al meegeven. Maar ook tijdens het webinar kun je je vragen kwijt.