Coalitieakkoord is stap in de goede richting, maar teleurstelling en zorgen over bezuinigingen op de ggz en jeugd overheersen

Gemengde gevoelens overheersen bij het lezen van het Coalitieakkoord. De aandacht voor de mentale gezondheid van individuele burgers en van de maatschappij is goed, en moet inderdaad verbeterd worden. Psychologen willen en kunnen nadrukkelijk hun bijdrage leveren bij de vraagstukken die leven in o.a. de zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en klimaatverandering. De verbreding van investeringen op het gebied van preventie naar een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid en suïcidepreventie vinden wij een positief onderdeel van het akkoord. Maar over een aantal andere belangrijke zaken in het coalitieakkoord hebben wij grote zorgen.

Bezuinigingen ggz en jeugdzorg onwenselijk, meer investeringen zijn nodig

De ingeboekte bezuinigingen op de ggz en op de jeugdzorg en de summiere aandacht voor de jeugd in het Coalitieakkoord baren ons grote zorgen. Dit past ook niet bij de ambities die ook in het coalitieakkoord benoemd worden, en bijvoorbeeld in de Hervormingsagenda Jeugd. Wij vrezen dat het daadwerkelijk realiseren van deze ambities en systeemverbeteringen door de bezuinigingen niet haalbaar zijn. Dit is onbegrijpelijk, aangezien de huidige coronacrisis het belang van goede en passende geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare kinderen, jeugdigen en volwassenen nog veel zichtbaarder heeft gemaakt. Er zijn dus juist extra investeringen in goed opgeleide psychologen nodig. Zodat we de knellende arbeidsmarktproblematiek het hoofd kunnen bieden en passende zorg kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat er voldoende goed opgeleide voldoende kinder- en jeugdpsychologen, gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen aan de voorkant beschikbaar zijn. Hoewel de POH-GGZ een gewaardeerde functie is, is de indruk dat die op dit moment al volledig ingezet wordt waar nodig en vragen wij ons af of deze de afdoende de vraag naar de GGZ kan beperken. Daarnaast zien wij onvoldoende onderbouwing in het coalitieakkoord van de aangekondigde bezuinigingen; wij vragen ons af of de ingeboekte bezuinigen door bijvoorbeeld het verplicht aanbieden van meerjarencontracten wel realistisch zijn. Wij roepen de coalitiepartijen dan ook op deze bezuinigingen te heroverwegen.

Zorgvraag client in proces en inhoud van de zorg centraal

Wij maken ons hard voor goede kwalitatief, toegankelijke en betaalbare zorg waarbij de zorgvraag van de client leidend moet zijn. Ook de vrije artsenkeuze hoort daarbij. Wij willen hierbij nogmaals onderstrepen dat het stimuleren van contracteren iets anders is dan het verplichten van contracteren. Overigens vinden wij het aanbieden van meerjarencontracten in de zorg en de centralere inkoop van jeugdzorg wel wenselijk. Wij worden graag betrokken worden bij de uitwerking van het voorstel van centrale indicatiestelling. Daarbij is cruciaal dat de goede kennis en expertise (ook van de ontwikkelingspsychologie) aanwezig is en dat er dus psychologen aan tafel zitten. Zo voorkomen we dat het in de praktijk uitmondt in onnodige en onwenselijke extra administratieve lasten en bureaucratie.

Wij monitoren de komende tijd de precieze uitwerking van het coalitieakkoord en zullen ons inzetten om oplossingen aan te bieden om de genoemde knelpunten adresseren.

  • Lees hier de belangrijkste punten van het coalitieakkoord.
  • Lees hier het volledige coalitieakkoord.
  • Lees hier de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord.