Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap beschikbaar

Vanaf vandaag (23 maart) is een ‘Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap’ beschikbaar. Het NIP heeft zich sterk gemaakt voor de ontwikkeling van het afwegingskader, en nam zitting in de werkgroep die het heeft ontwikkeld.

Met dit afwegingskader kunnen gemeenten en (zorg)aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en WMO) beoordelen of het werken met hoofd- en onderaannemerschap de juiste keuze is voor hun organisatie en hoe zij eventuele negatieve gevolgen van het werken met deze constructie tegen kunnen gaan. Het kader is te downloaden via inkoopsociaaldomein.nl of direct:

 

Achtergrond

De afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten gaan werken met een systeem van hoofd- en onderaannemers. De gemeente gaat dan een contract aan met één of meerdere (samenwerkingsverbanden van) hoofdaannemer(s). Die krijgen contractueel de verplichting om ervoor te zorgen dat passende jeugdhulp wordt geboden. Als zij de benodigde expertise niet in huis hebben, dan moeten ze daarvoor onderaannemers contracteren. Dat brengt een aantal vraagstukken en administratieve lasten met zich mee, ook voor professionals.

Het NIP heeft er in 2017 voor gepleit een aantal (juridische) kwesties uit te zoeken; daar is de werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap uit voortgekomen.

Het afwegingskader is opgesteld door KPMG. Zij hebben de positieve én negatieve impact van de hoofd- en onderaannemerschapconstructie binnen de drie uitvoeringsvarianten voor bekostiging op de cliënt, hulpverlener, (zorg)aanbieder en gemeente in kaart gebracht. Ook wordt benoemd hoe een eventuele negatieve impact van deze constructie tegengegaan kan worden.