1,3 miljard naar gemeenten – beroepsverenigingen betrokken bij hervormingsagenda jeugd

Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Nu al wordt gestart met een hervormingsagenda. Belangrijk is dat de beroepsverenigingen, waaronder het NIP, daarbij worden betrokken.

Het extra geld is de uitkomst van het overleg van kabinet en VNG naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een meer doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel, ook op de lange termijn, beter en houdbaar te maken.

 

Hervormingsagenda en aanpassing van wet- en regelgeving

Vooruitlopend op de besluitvorming van het nieuwe kabinet wordt nu al gestart met het nemen van maatregelen en het voorbereiden van een beter houdbaar jeugdstelsel op de lange termijn. Er komt een hervormingsagenda waarin afspraken worden gemaakt over maatregelen en een structureel financieel kader die leiden tot een stelsel waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Ook wordt gestart met de voorbereiding van aanpassing van wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. VWS heeft aangegeven dat dit gebeurt samen met andere relevante partijen, in het bijzonder zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en toezichthouders.

 

NIP blijft zich hard maken voor passende zorg aan jeugdigen

Het NIP heeft zich binnen het programma Zorg voor de Jeugd de afgelopen jaren, samen met de andere beroepsverenigingen, hard gemaakt voor tijdige en passende zorg aan jeugdigen, meer autonomie voor de professional en minder administratieve lasten. In de brief die gestuurd wordt aan de staatssecretaris, de VNG en de formateur, zetten de samenwerkende beroepsverenigingen uiteen welke wijzigingen er volgens hen in ieder geval noodzakelijk zijn om door te voeren. Nu het Rijk en de VNG zich gecommitteerd hebben aan het opstellen van de hervormingsagenda met onder meer de beroepsverenigingen, blijft het NIP goed betrokken bij de uitwerking.

De samenwerkende beroepsverenigingen zijn dan ook blij met het resultaat en werken graag verder met Rijk en VNG samen om vanuit de inhoud van het vak en zorg aan alle kinderen en hun ouders hierin mee te denken.

 

Meer informatie: