Zorgverzekeraars Nederland informeert zorgaanbieders over financiële ondersteuning

Zorgverzekeraars Nederland heeft op 26 maart alle andere zorgaanbieders aangeschreven die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. ZN geeft aan hen zo goed mogelijk te willen ondersteunen. Inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden. Gelet op de omvang en de diversiteit van deze groep, de vereiste afstemming met onze toezichthouders en het ministerie van VWS en de uitwerking en (rechtmatige) uitvoerbaarheid van te nemen maatregelen, vraagt het enige tijd om dit op een zorgvuldige en effectieve manier te regelen.

ZN schetst voor dit moment alvast wel de hoofdlijnen van wat zij gaan uitwerken:

 • Voor de periode 1 maart tot 1 juni willen wij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen
  te) komen ondersteunen.
 • Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een
  continuïteitsbijdrage. Wij verwachten u hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven.
 • Wij zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.
 • Wij streven naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders.
  Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, waar nodig zullen wij daarover contact
  opnemen met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen.

De randvoorwaarden die daarbij gelden zijn op hoofdlijnen:

 • Met het ministerie van VWS is overeengekomen dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning
  gebruik gaan maken, daarmee afzien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk
  openstelt voor bedrijven en zelfstandigen.
 • Zorgaanbieders die van de regeling gebruik maken committeren zich eraan dat zij zoveel mogelijk
  de reguliere zorg blijven leveren met aandacht voor doelmatigheid en gepast gebruik en dat zij alle zorg goed blijven registreren. Ook verwachten wij dat er binnen de bestaande
  overheidsmaatregelen een aantoonbare inzet is voor maximale inzet van zorg op afstand. Tevens
  zullen zij in de periode van vraaguitval in hun reguliere werk, waar nodig beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg in deze moeilijke tijd, zowel door personele inzet als door middel van faciliteiten en hulpmiddelen.
 • Zorgaanbieders die gebruik maken van deze regeling streven zowel op de korte als op de langere
  termijn instandhouding van de capaciteit na (personeel en middelen).
 • Uitgangspunt is dat de combinatie van deze maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de
  coronacrisis voor de betrokken zorgaanbieders niet leidt tot een financieel voordeel.

Het gaat bij deze maatregelen om zorgaanbieders die een contractuele overeenkomst met een zorgverzekeraar hebben afgesloten.

 

Zorgaanbieders die geen contract hebben

ZN adviseert deze aanbieders in eerste aanleg een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen, en zich – wanneer zij denken daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben – te richten tot een van de zorgverzekeraars. De komende periode zal ZN waar nodig en mogelijk ook voor deze groep met nadere voorstellen komen.

Verder zullen alle zorgverzekeraars et ten aanzien van alle zorgaanbieders voor zorgen dat:

 • declaraties voor verleende zorg zo snel mogelijk worden betaald;
 • het aanvraagproces voor machtigingen waar mogelijk nog verder wordt versneld;
 • controles gepast worden ingezet, rekening houdend met de genomen crisismaatregelen zodat zorgtaken nu niet onnodig worden belemmerd.

Uitwerking van maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk
afhankelijk van het verloop van de crisis.