Tolkvoorziening voor anderstaligen onderdeel verzekerde zorg

Het NIP heeft op verzoek van het Zorginstituut (ZIN) input gegeven op het conceptrapport ‘Tolkvoorziening voor anderstaligen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’.

Vanuit de brede NIP-blik, het NIP kent immers niet alleen psychologen werkzaam in de GGz Zvw, maar ook in de GGz Wlz, de ziekenhuizen (Msz), de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de revalidatiezorg en in de V&V-sector, is er een positieve en constructieve reactie gegeven. Ook de Centrale commissie Culturele Diversiteit & Psychologie heeft input gegeven voor deze reactie.

Het NIP is vooral blij dat met de stellingname van het Zorginstituut ten aanzien van de randvoorwaardelijkheid van tolken in de zorg ook onze beroepscode wordt onderschreven ten aanzien van ‘goed hulpverlenerschap’. Wel zijn we als NIP van mening dat deze randvoorwaardelijkheid niet alleen zou moeten gelden voor getraumatiseerde vluchtelingen, maar dat dit breder getrokken moet worden.

Het NIP is wel kritisch over de voorgestelde manier van bekostiging (via de NZa), omdat het gedane voorstel in de huidige praktijk niet werkt. Het NIP adviseert een aparte betaaltitel voor deze inzet van tolken.