Staatssecretaris ziet niet-vergoede ggz-zorg vooral als probleem van contractpartijen

Staatssecretaris Blokhuis heeft Kamervragen beantwoord over (terug)vorderingen voor het overschrijden van budgetplafonds in de ggz.

Deze vragen zijn gesteld omdat vele zorgaanbieders (vrijgevestigden en instellingen) problemen hebben met zorgverzekeraars over het al dan niet vergoed krijgen van geleverde zorg, omdat dit de contractuele budgetafspraken overschrijdt. Dit terwijl er wachtlijsten zijn en er bij veel aanbieders capaciteit is om cliënten te helpen. Die hulp kunnen zij nu niet bieden omdat de zorgverzekeraar een maximum heeft gesteld aan het budget.

Hoewel de staatssecretaris de formele lijnen en afspraken benoemt in de beantwoording, hoopte het NIP dat er met name voor vrijgevestigden een pro-actiever geluid van de staatssecretaris had geklonken, waarbij niet slechts verwezen werd naar ‘de markt’ en naar markpartijen die in goed overleg afspraken maken.

 

Marktverhoudingen niet gunstig voor vrijgevestigde ggz-aanbieder

Het NIP heeft al vaker in overleggen met VWS en met de staatssecretaris aangegeven dat de marktverhoudingen voor de vrijgevestigde ggz-aanbieder niet gunstig zijn. Contractafspraken worden door de zorgverzekeraars vaak eenzijdig opgesteld en voorgelegd ter ondertekening. Als vrijgevestigde heb je slechts de keus om wel of niet te tekenen. Onderhandelen of zelfs in gesprek gaan is niet mogelijk.

Ook de optie die de staatssecretaris stelt: bij problemen kan de aanbieder zich wenden tot de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) of tot de civiele rechter, kent voor zelfstandigen enorme (administratieve en financiële) drempels. Dit is gebleken uit een evaluatie van het functioneren van deze Geschilleninstantie.

Het NIP blijft de afspraken zoals vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord ggz over contracteren en bijcontracteren nauwgezet volgen. Want ondanks de mooie woorden en de goede intenties zijn de geluiden die we twee jaar later horen van onze leden niet overall positief.

 

Meldpunt zorgstelsel ggz

In het Hoofdlijnenakkoord staat dat gecontracteerde zorg bevorderd moet worden. Dit wil echter niet zeggen dat ongecontracteerde zorg zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden en dat zorgverzekeraars vrij spel hebben.

Het is juist de bedoeling dat zorgverzekeraars het aantrekkelijker maken om een contract aan te gaan. Bij het NIP (sectie GGZ) is de werkgroep vrijgevestigden momenteel actief bezig met het vraagstuk contractering. Daarom vragen wij (hernieuwde) aandacht voor ons meldpunt zorgstelsel ggz:

 

Zie ook: Problemen bij afhandeling GGZ-contracten zorgverzekeraars? Meld het ons! (30 januari 2020)

Zie ook het NIP themadossier Curatieve ggz (Zorgverzekeringswet)