Sluiting scholen vraagt veel van kwetsbare kinderen

Voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving zorgt de corona-uitbraak voor grote spanningen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wijst erop dat zij nu extra aandacht nodig hebben. Extra aandacht van mensen in hun directe omgeving, maar ook van scholen en gemeenten.

Kinderen hebben hun ouders of verzorgers hard nodig nu de scholen grotendeels dicht zijn. Voor iedereen is deze situatie nieuw. Iedereen voelt de gevolgen thuis, en dat geldt zeker voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een beperking waar dagelijkse zorg nodig is.

Ook het NIP heeft signalen binnengekregen over deze kwetsbare groep, onder meer vanuit de Schoolpsychologen. Namens de Samenwerkende beroepsverenigingen heeft het NIP deze ingebracht in de intensieve conference calls met VWS en veldpartijen.

Inmiddels heeft minister Slob van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer (20 maart 2020). Daarin gaat hij specifiek in op maatregelen voor kwetsbare kinderen (vanaf pagina 3):

“Maatwerk op lokaal niveau is nodig om de ontwikkeling van kinderen in een kwetsbare positie te waarborgen. We zien dit op veel plekken inmiddels gelukkig al tot stand komen. Om ervoor te zorgen dat we geen kind vergeten, heb ik met gemeenten en sectorraden afgesproken dat de gemeenten het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden.

Zij werken daarbij nauw samen met scholen, de scholen hebben immers goed in beeld welke kinderen extra zorg nodig hebben. Het is vervolgens ook aan de scholen om het initiatief te nemen om tot een oplossing op maat te komen, zo nodig in samenwerking met gemeente, scholen in de buurt, samenwerkingsverbanden en andere partijen. Ik vraag aan gemeenten en scholen om hierbij rekening te houden met de privacyregelgeving wat betreft gegevensuitwisseling over kinderen in kwetsbare posities.”

Gemeenten en scholen zijn dus samen aan zet.

Binnen het NIP werkt de werkgroep Schoolpsychologen samen met opleiders van de postmasteropleiding Schoolpsychologen om zo veel mogelijk signalen te bundelen, zodat die ook weer ingebracht kunnen worden in de conference calls met ministerie en veldpartijen.