Samenvoeging GZ en K&J in één BIG-beroep als toekomstperspectief

Perspectief voor Kinder- en Jeugdpsychologen, en tussentijdse inzet van het NIP

Op 26 oktober is het advies Beroepenstructuur aangeboden aan minister van Ark van VWS. Een van de uitgangspunten van het advies, dat gaat over de psychologische BIG-beroepen, is te komen tot één breed basisberoep gz-psycholoog generalist, waarin de GZ-psycholoog en de K&J-psycholoog worden samengevoegd.

De uitwerking van dit advies zal nog enige tijd kosten. Tot die tijd zet het NIP zich vol in om de nadelen die Kinder- en Jeugdpsychologen nu ondervinden door het ontbreken van een BIG-registratie tot een minimum te beperken.

 

Verankering in de wet BIG

Zoals bekend heeft het NIP al in 2015 een aanvraag ingediend om de K&J-psycholoog als apart beroep in de wet BIG onder te brengen. Die aanvraag ligt op dit moment nog ter beoordeling bij het Zorginstituut Nederland.

Mede onder invloed van het RVS-rapport de B van bekwaam (zie update januari 2020), is de inschatting dat het toevoegen van nog een extra basisberoep minder kansrijk is. Daarom gaan de beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP in het Advies Beroepenstructuur uit van de vorming van één breed basisberoep voor psychologen.

Als de minister het advies overneemt wordt de K&J-psycholoog niet als apart beroep in de wet BIG ondergebracht, maar worden de GZ-psycholoog en de Kinder- en Jeugdpsycholoog samengevoegd in het beroep gz-psycholoog generalist. De opleidingsvereisten worden daarop aangepast, en er komt een overgangsregeling waarin K&J-psychologen worden meegenomen. De voordelen van het toewerken naar één gezamenlijk basisberoep is:

  • dat de BIG-beroepenstructuur eenvoudiger wordt;
  • dat de expertise van de K&J-psycholoog in het nieuwe beroep wettelijk wordt verankerd;

 

Tussentijdse inzet

We realiseren ons echter ook dat de uitwerking hiervan niet van vandaag op morgen is geregeld, en dat Kinder- en Jeugdpsychologen dagelijks last hebben van ontbreken van een BIG-registratie. Daarom zet het NIP zich ook in voor de positionering van Kinder- en Jeugdpsychologen (NIP/SKJ) op de korte termijn. Een aantal voorbeelden:

  • Het NIP is in actie gekomen na signalen dat K&J-psychologen ook in het Jeugddomein worden benadeeld door het ontbreken van een BIG-registratie. Veel gemeenten stellen een BIG-registratie als voorwaarde voor contractering, terwijl in de Jeugdwet wat betreft kwaliteitsborging wordt verwezen naar BIG of SKJ registratie. Het is dus op juridische gronden niet houdbaar dat Kinder- en Jeugdpsychologen in het jeugddomein niet ingezet/gecontracteerd worden en BIG-geregistreerden wel. Het NIP heeft daarover een brief gestuurd naar de VNG en op basis daarvan is een factsheet opgesteld (april 2021) om onder de aandacht te brengen van alle gemeenten. Ook is het NIP in contact getreden met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), onderdeel van het programma Zorg voor de Jeugd. Zij kunnen zo nodig ondersteuning en bemiddeling bieden bij conflictsituaties over vastlopende casuïstiek of onderhandelingen tussen gemeenten en aanbieders.
  • Het NIP trekt ook aan bel in andere gevallen waarin sprake is van ongelijke behandeling van K&J-psychologen. Bijvoorbeeld waar het gaat om toelating tot de opleiding Schematherapie, eisen aan het supervisorschap VGCt, toevoeging in de beroepentabellen in het kader van bekostiging ZWV of voorrang bij sneltests voor corona-besmetting.

Signaleer je als Kinder- en Jeugdpsycholoog deze of andere knelpunten, laat het ons weten zodat we gericht naar oplossingen kunnen zoeken: info@psynip.nl