Richtlijn Kindermishandeling geactualiseerd

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Kindermishandeling (2016) zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de aanpak van kindermishandeling. Ook ervaringen in het gebruik van de richtlijn leidden tot verbeterwensen.

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. De herziene richtlijn biedt jeugdprofessionals een gedragen, wetenschappelijk onderbouwd, fundament voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing.


Wat is er gewijzigd?

  • Gegevens over kindermishandeling, seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag zijn geactualiseerd.
  • Er is meer aandacht voor aanvullende risico- en beschermende factoren en signalen.
  • De instrumenten om kindermishandeling in kaart te brengen zijn geactualiseerd.
  • De verbeterde meldcode en het werken met het afwegingskader zijn verwerkt.
  • Er is informatie toegevoegd over veel voorkomende psychische problemen bij ouders en welke invloed deze problemen kunnen hebben op het opvoedgedrag van ouder.

 

Meer informatie

 

Over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen en herzien van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van het NIP, de BPSW en de NVO, met steun van het Ministerie van VWS en het NJi. Bij het ontwikkel- en herzieningstraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.