Reactie internetconsultatie Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Het NIP heeft samen met de NVO en BPSW gereageerd op het wetsvoorstel dat als doel heeft de rechtspositie en de rechtsbescherming van betrokken jeugdigen te verbeteren.

Het wetsvoorstel voorziet in een integrale regeling voor de (interne) rechtspositie van jeugdigen die op grond van een rechterlijke beslissing in een gesloten instelling verblijven. Het wetsvoorstel heeft daarmee ook gevolgen voor onze leden die werkzaam zijn in deze instellingen, dan wel als gedragswetenschapper in de indicatiestelling of als gekwalificeerd gedragswetenschapper bij het al dan niet afgeven van een instemmingsverklaring.