NZa zorgt voor verruiming mogelijkheden zorg op afstand

In verband met het nieuwe coronavirus en de gevolgen daarvan heeft de Nederlandse Zorgautoriteit besloten de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand te verruimen. Uitgangspunt is dat iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren dat moet kunnen doen en daarbij niet belemmerd wordt door declaratiebeperkingen. Om dit te bereiken stelt de NZa beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact.

 

Uitzonderingsregeling

De uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

 

Opschorten belemmeringen contracten

De NZa heeft ook aan zorgverzekeraars gevraagd om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) op te schorten. Zij hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland, zij hebben gereageerd met een aantal maatregelen (17 maart 2020)

 

Belangrijk dat de verruiming ook geldt voor jeugdhulp

Als NIP vinden we het belangrijk dat deze verruiming ook geldt voor de jeugdhulp die door de gemeenten wordt gefinancierd. Het is belangrijk dat hulp aan kinderen en gezinnen wordt gecontinueerd of zelfs geïntensiveerd in voor hen soms extra moeilijke situaties. We hebben dit knelpunt dan ook ingebracht bij het ministerie van VWS via de Stuurgroep Zorg voor de Jeugd. Zodra hier meer over bekend is, informeren we onze leden hierover.

Voor nu, adviseren we voor psychologen in het jeugddomein om bij de gemeenten aan te geven dat het passend is om de lijn van de NZa in deze te volgen, te weten dat telefonische of internetcontacten ter vervanging van face-to-face contacten worden vergoed als face-to-face contact.