Nieuw landelijk Kwaliteitsstatuut ggz opgenomen in landelijk register

Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut voor de ggz opgenomen in het openbaar register. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben volgens de normen die in deze versie staan beschreven.

Wat zijn de verschillen met de bestaande kwaliteitsstatuut? En wat wordt er van u als zorgprofessional verwacht? We zetten de zaken op een rij.

 

Waarom een nieuw kwaliteitsstatuut?

Alle zorgaanbieders in de ggz voor volwassenen moeten sinds 1 januari 2017 beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin staat beschreven volgens welke eisen de zorg aan cliënten wordt verleend. Beroepsverenigingen, patiëntorganisaties en brancheorganisaties hebben gezamenlijk bepaald wat de minimale eisen zijn om deze zorg te mogen verlenen.

Het zorginstituut heeft afgelopen jaar een aantal knopen doorgehakt over de eisen aan de gevraagde competenties en taakuitoefening van regiebehandelaars en de en deze in een nieuw model kwaliteitsstatuut vastgelegd.

 

Wat verandert er in het nieuwe kwaliteitsstatuut?

De complexiteit van de zorgvraag en het zorgaanbod van de instelling of vrijgevestigde bepalen nu meer de eisen die gesteld worden aan de regiebehandelaar. Daarnaast maakt het nieuwe kwaliteitsstatuut een onderscheid tussen een indicerend regiebehandelaar en een coördinerend regiebehandelaar:

  • De indicerend regiebehandelaar heeft een belangrijke rol bij de intake, indicatiestelling en diagnostiek en het opstellen van het behandelplan, samen met de cliënt en andere behandelaren.
  • De coördinerend regiebehandelaar is voor cliënten, naasten en andere zorgverleners het centrale aanspreekpunt tijdens de behandeling en reflecteert met de cliënt regelmatig over het verloop van de behandeling en begeleiding. Bij vrijgevestigden zijn deze twee functies vaak gecombineerd in één persoon.

De taken en competenties van beide type regiebehandelaren staan in het kwaliteitsstatuut meer in detail uitgewerkt. Ook de rol van medebehandelaars staat uitgebreid beschreven.

 

Kwalificatie-eisen voor regiebehandelaars

Een big-registratie artikel 3 of artikel 14 voor de meer complexe gevallen blijft een vereiste om als regiebehandelaar te werken in de ggz voor volwassenen. Dat betekent dat gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten hun rol behouden. De positie van de klinisch neuropsychologen is nu op aandringen van het NIP ook helder geborgd.

Daarnaast is ook ruimte voor de Orthopedagogen Generalist die inmiddels is toegelaten tot art. 3 van het BIG register. Het NIP heeft bij in gesprekken en de consultatie met het ZIN aangedrongen ook de K&J psycholoog NIP expliciet te noemen in het nieuwe kwaliteitsstatuut op basis van hun post-master registratie, expertise en competenties, waarin ze ook al volop actief zijn in het jeugdveld en de gehandicaptenzorg. Daarom blijft het NIP zich vol inzetten om hen zo snel mogelijk als gz-psycholoog generalist in de BIG op te nemen zoals beschreven in het advies rondom de psychologische beroepenstructuur.

Het advies psychologische beroepenstructuur wordt ook genoemd als één van de belangrijke ontwikkelingen waar de kwaliteitsraad naar heeft gekeken.  De bestaande overgangsregeling 18-/18+ om behandeling van cliënten uit de jeugdzorg na hun 18e verjaardag binnen een jaar af te ronden in de volwassen ggz blijft gehandhaafd, maar wordt niet verruimd.

 

Ondersteuning bij invullen nieuw kwaliteitsstatuut

Alle zorgaanbieders moeten vóór 1 januari 2022 een nieuw format kwaliteitsstatuut invullen en uploaden. Het format hiervoor is sterk geënt op het bestaande format. De landelijke werkgroep heeft als taak de zorgaanbieders hier in te faciliteren en ondersteunen. Meer informatie hierover is te vinden op ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Het NIP zal zijn leden, zowel binnen de instellingen als in eigen praktijk, daarbij ondersteunen. Ook daarover houden we jullie in 2021 op de hoogte.

 

Meer weten?